close
تبلیغات در اینترنت

Ophiuchus


درباره سايت درباره سايت
*Stories*
گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند و نوری که تاریکی می دهد... ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند دلم می گیردداز سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد.. و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند... از دوستی که برایت هدیه ، دوبال برای پریدن می آورد و بعد پرواز را با منفورترین کلمات دنیا معنی می کند دلم می گیرد از چشم امید داشتنم به اینهمه هیچ گاهی حتی از خودم هم دلم میگیرد

آرشيو آرشيو

پنجشنبه 22 مهر 1395

چهارشنبه 18 بهمن 1391

سه شنبه 17 بهمن 1391

دوشنبه 16 بهمن 1391

شنبه 14 بهمن 1391

چهارشنبه 11 بهمن 1391

سه شنبه 10 بهمن 1391

يکشنبه 08 بهمن 1391

چهارشنبه 04 بهمن 1391

شنبه 23 دی 1391

پنجشنبه 21 دی 1391

سه شنبه 19 دی 1391

يکشنبه 17 دی 1391

شنبه 16 دی 1391

پنجشنبه 14 دی 1391

يکشنبه 10 دی 1391

پنجشنبه 07 دی 1391

سه شنبه 05 دی 1391

دوشنبه 04 دی 1391

يکشنبه 03 دی 1391

شنبه 02 دی 1391

دوشنبه 27 آذر 1391

يکشنبه 26 آذر 1391

پنجشنبه 23 آذر 1391

سه شنبه 21 آذر 1391

يکشنبه 19 آذر 1391

دوشنبه 13 آذر 1391

يکشنبه 12 آذر 1391

پنجشنبه 09 آذر 1391

چهارشنبه 08 آذر 1391

سه شنبه 07 آذر 1391

شنبه 04 آذر 1391

پنجشنبه 02 آذر 1391

سه شنبه 30 آبان 1391

يکشنبه 28 آبان 1391

پنجشنبه 25 آبان 1391

چهارشنبه 24 آبان 1391

دوشنبه 22 آبان 1391

يکشنبه 21 آبان 1391

جمعه 19 آبان 1391

پنجشنبه 18 آبان 1391

چهارشنبه 17 آبان 1391

سه شنبه 16 آبان 1391

دوشنبه 15 آبان 1391

يکشنبه 14 آبان 1391

شنبه 13 آبان 1391

جمعه 12 آبان 1391

سه شنبه 09 آبان 1391

دوشنبه 08 آبان 1391

يکشنبه 07 آبان 1391

شنبه 06 آبان 1391

پنجشنبه 04 آبان 1391

سه شنبه 02 آبان 1391

يکشنبه 30 مهر 1391

شنبه 29 مهر 1391

پنجشنبه 27 مهر 1391

چهارشنبه 26 مهر 1391

سه شنبه 25 مهر 1391

دوشنبه 24 مهر 1391

يکشنبه 23 مهر 1391

شنبه 22 مهر 1391

پنجشنبه 20 مهر 1391

سه شنبه 18 مهر 1391

دوشنبه 17 مهر 1391

يکشنبه 16 مهر 1391

شنبه 15 مهر 1391

پنجشنبه 13 مهر 1391

چهارشنبه 12 مهر 1391

سه شنبه 11 مهر 1391

يکشنبه 09 مهر 1391

شنبه 08 مهر 1391

پنجشنبه 06 مهر 1391

چهارشنبه 05 مهر 1391

سه شنبه 04 مهر 1391

يکشنبه 02 مهر 1391

شنبه 01 مهر 1391

جمعه 31 شهريور 1391

پنجشنبه 30 شهريور 1391

چهارشنبه 29 شهريور 1391

سه شنبه 28 شهريور 1391

دوشنبه 27 شهريور 1391

يکشنبه 26 شهريور 1391

شنبه 25 شهريور 1391

پنجشنبه 23 شهريور 1391

چهارشنبه 22 شهريور 1391

سه شنبه 21 شهريور 1391

دوشنبه 20 شهريور 1391

يکشنبه 19 شهريور 1391

شنبه 18 شهريور 1391

پنجشنبه 16 شهريور 1391

چهارشنبه 15 شهريور 1391

سه شنبه 14 شهريور 1391

دوشنبه 13 شهريور 1391

يکشنبه 12 شهريور 1391

شنبه 11 شهريور 1391

جمعه 10 شهريور 1391

پنجشنبه 09 شهريور 1391

چهارشنبه 08 شهريور 1391

سه شنبه 07 شهريور 1391

دوشنبه 06 شهريور 1391

يکشنبه 05 شهريور 1391

شنبه 04 شهريور 1391

جمعه 03 شهريور 1391

پنجشنبه 02 شهريور 1391

چهارشنبه 01 شهريور 1391

سه شنبه 31 مرداد 1391

دوشنبه 30 مرداد 1391

يکشنبه 29 مرداد 1391

شنبه 28 مرداد 1391

جمعه 27 مرداد 1391

پنجشنبه 26 مرداد 1391

چهارشنبه 25 مرداد 1391

سه شنبه 24 مرداد 1391

دوشنبه 23 مرداد 1391

يکشنبه 22 مرداد 1391

پنجشنبه 19 مرداد 1391

چهارشنبه 18 مرداد 1391

سه شنبه 17 مرداد 1391

دوشنبه 16 مرداد 1391

يکشنبه 15 مرداد 1391

شنبه 14 مرداد 1391

جمعه 13 مرداد 1391

پنجشنبه 12 مرداد 1391

چهارشنبه 11 مرداد 1391

دوشنبه 09 مرداد 1391

يکشنبه 08 مرداد 1391

شنبه 07 مرداد 1391

جمعه 06 مرداد 1391

پنجشنبه 05 مرداد 1391

چهارشنبه 04 مرداد 1391

سه شنبه 03 مرداد 1391

دوشنبه 02 مرداد 1391

يکشنبه 01 مرداد 1391

شنبه 31 تير 1391

جمعه 30 تير 1391

پنجشنبه 29 تير 1391

چهارشنبه 28 تير 1391

سه شنبه 27 تير 1391

يکشنبه 25 تير 1391

پنجشنبه 22 تير 1391

چهارشنبه 21 تير 1391

سه شنبه 20 تير 1391

دوشنبه 19 تير 1391

يکشنبه 18 تير 1391

شنبه 17 تير 1391

جمعه 16 تير 1391

پنجشنبه 15 تير 1391

سه شنبه 13 تير 1391

يکشنبه 11 تير 1391

شنبه 10 تير 1391

جمعه 09 تير 1391

پنجشنبه 08 تير 1391

چهارشنبه 07 تير 1391

سه شنبه 06 تير 1391

يکشنبه 04 تير 1391

جمعه 02 تير 1391

چهارشنبه 31 خرداد 1391

دوشنبه 29 خرداد 1391

يکشنبه 28 خرداد 1391

جمعه 26 خرداد 1391

پنجشنبه 18 خرداد 1391

چهارشنبه 17 خرداد 1391

سه شنبه 16 خرداد 1391

دوشنبه 15 خرداد 1391

يکشنبه 14 خرداد 1391

شنبه 13 خرداد 1391

جمعه 12 خرداد 1391

پنجشنبه 11 خرداد 1391

سه شنبه 9 خرداد 1391

سه شنبه 09 خرداد 1391

دوشنبه 8 خرداد 1391

يکشنبه 07 خرداد 1391

جمعه 5 خرداد 1391

جمعه 05 خرداد 1391

چهارشنبه 03 خرداد 1391

چهارشنبه 3 خرداد 1391

دوشنبه 1 خرداد 1391

يکشنبه 31 ارديبهشت 1391

شنبه 30 ارديبهشت 1391

جمعه 29 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391

سه شنبه 26 ارديبهشت 1391

يکشنبه 24 ارديبهشت 1391

شنبه 23 ارديبهشت 1391

جمعه 22 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391

سه شنبه 19 ارديبهشت 1391

يکشنبه 17 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

سه شنبه 12 ارديبهشت 1391

يکشنبه 10 ارديبهشت 1391

شنبه 09 ارديبهشت 1391

شنبه 9 ارديبهشت 1391

جمعه 8 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 07 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 06 ارديبهشت 1391

سه شنبه 5 ارديبهشت 1391

دوشنبه 4 ارديبهشت 1391

دوشنبه 04 ارديبهشت 1391

جمعه 1 ارديبهشت 1391

جمعه 01 ارديبهشت 1391

سه شنبه 29 فروردين 1391

شنبه 26 فروردين 1391

جمعه 25 فروردين 1391

پنجشنبه 24 فروردين 1391

چهارشنبه 23 فروردين 1391

سه شنبه 22 فروردين 1391

دوشنبه 21 فروردين 1391

شنبه 19 فروردين 1391

جمعه 18 فروردين 1391

پنجشنبه 17 فروردين 1391

دوشنبه 14 فروردين 1391

چهارشنبه 9 فروردين 1391

دوشنبه 7 فروردين 1391

يکشنبه 6 فروردين 1391

پنجشنبه 3 فروردين 1391

چهارشنبه 2 فروردين 1391

سه شنبه 1 فروردين 1391

يکشنبه 28 اسفند 1390

شنبه 27 اسفند 1390

جمعه 26 اسفند 1390

پنجشنبه 25 اسفند 1390

چهارشنبه 24 اسفند 1390

سه شنبه 23 اسفند 1390

دوشنبه 22 اسفند 1390

يکشنبه 21 اسفند 1390

شنبه 20 اسفند 1390


نويسندگان نويسندگان

Mary_AdmiN (46)

Maryami_youngi (147)

SohA (67)

SheLi (51)

KHanoOmGol (23)

SaHaR (63)

SayeH (0)

AlmA:grEEn aPPle (17)

NiloO (14)

Raya (13)

MiHi (73)

ZaHrA (5)

Fati_Kim (0)

NasimI (60)

green apple (8)


جستجوگر پيشرفته سايت
?
آخرين ارسال هاي انجمن
آخرين ارسال هاي انجمن


Ophiuchus_Part 19

Ophiuchus_Part 19

دروووووووووودنیشخند

خوفید؟؟؟من باز تشریف اوردمعینک

آمدم با قسمت بعدی خیلیم زود اومدم با تعداد نظرات...مگه نه؟؟مژه

این رز بدتر میهنکلافهخواستم دیشب بذارم نمیومد بالا اعصابم خورد شد مثه این شکلکهکلافه

و بگم که داستان از همون موقع که قسمت قبل گذاشتم آماده بود ولی یه تیکش نمیومد بنویسم چه کنم دیگهنیشخندتازه بیشتر بود دیگه مریم تهدید کرد بقیشو نتونستم درست بنویسم:-"

بسه زیاد ور زدم بفرمایید با ادامه جناییییییشیطان

OPH

اینم لینک بزرگ همین عکسه ===> Ophiuchus   

معرفی : دبل رو که میشناسین نیاز به معرفی نی اون وسطی کوینه(Ukiss) اون یکیم که چهارتا عکس ازش گذاشتم جینوونه (2am) از این به بعد زیاد باش سروکار دارین

خف اداههههه

 

بازديد : 232 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 18

Ophiuchus_Part 18

درووووووووووووووووووود بر بکسس

خوفیید خدا رو شکر؟؟؟

امتحانا خوردتتون نکرد؟؟

ما که الان داغونیم....له له

خف الان فردا شبه () و ما اومدیم با قمست بهدییییییییی(اه اه نگا شکلک)

بکس من با نظرا مشکل دارم:-wسطح نامردی داره میره بالا

گفته باشم قمست بهدی امادس نظرا خوب بود یکشنبه میذارم

یه نظر گذاشتن که کاری نداره میخواد بی اسم باشه شکلک باشه باشه من تو نظرام خودم ج میدم...مخسی

فهلنات=;

بازديد : 307 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 17

Ophiuchus_Part 17

دروووووووووووووود بر بروبکس گرام


خوفید همگی؟؟؟؟


ازونجا که همه منتظرمونن ما اومدیدمچه شکلکاش زشتهههههه .... من شکلکا خودمونو میخوام:-w


البته این قسمت جدید نیستاD:  قسمت جدیدو یا امشب یا یکشنبه شب میذارم چون منتظرمونینااااا


بپرید ادامه اونایی که نخوندن مثلا(نامحسوسا)


منتظر ما باشید شکلکه شیطونم خو نداره خیر سرش:-w


بیو اینم لینک دانلود داستان تا اینجابکسسسس نامردی نیس 23 بازدید با هیچ نظر حالا خوبه 23تاش بقیه بچه ها ها شونصدتا بازدید دارن چی؟ جواب نمیتونن بدن دستمزدشونو میتونن ببینن که...هم؟


این عکسه هم ببینین دلتون شاد شه رنگ رنگیییییی خودم شونصد رنگش کردم :-jبازديد : 245 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 16

Ophiuchus_Part 16

Ophiuchus_Part16

بازديد : 165 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 15

Ophiuchus_Part 15

Ophiuchus_Part15

بازديد : 132 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 14

Ophiuchus_Part 14

Ophiuchus_Part14

بازديد : 142 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 13

Ophiuchus_Part 13

Ophiuchus_Part13

بازديد : 153 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 12

Ophiuchus_Part 12

Ophiuchus_Part12

بازديد : 143 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 11

Ophiuchus_Part 11

Ophiuchus_Part11

بازديد : 162 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 10

Ophiuchus_Part 10

Ophiuchus_Part10

بازديد : 171 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 9

Ophiuchus_Part 9

Ophiuchus_Part9

بازديد : 143 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 8

Ophiuchus_Part 8

Ophiuchus_Part8

بازديد : 151 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 7

Ophiuchus_Part 7

Ophiuchus_Part7

بازديد : 134 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 6

Ophiuchus_Part 6

Ophiuchus_Part6

بازديد : 155 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 5

Ophiuchus_Part 5

Ophiuchus_Part5

بازديد : 166 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 4

Ophiuchus_Part 4

Ophiuchus_Part4

بازديد : 136 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 3


Ophiuchus_Part3

بازديد : 148 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 2

Ophiuchus_Part 2

Ophiuchus_Part2

بازديد : 162 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


Ophiuchus_Part 1

Ophiuchus_Part 1

Ophiuchus_Part1

بازديد : 180 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


دوستاننن


درووووود
دوستان من داستانو دارم ولی فجییییییییییییییییییع ویرایش نشدس آخراش هیچی ولی اولاش افتضاح ویرایش نشده کسی نمیداره؟
جهت اطلاع درسا م داستان Ophiuchus الان برام thorn love میفرستن

بازديد : 100 بار دسته بندي : Ophiuchus نظر دهيد! [ ]


پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • قیمت پایان نامه

  گیفت کارت اسپاتیفای

  سرور اختصاصی

  تور آنتالیا

  چاپ کاتالوگ چاپ بروشور

  خرید وی پی ان

  پیشتاز دانلود
 • بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95