close
تبلیغات در اینترنت

طلسمی به نام زندگی


درباره سايت درباره سايت
*Stories*
گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند و نوری که تاریکی می دهد... ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند دلم می گیردداز سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد.. و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند... از دوستی که برایت هدیه ، دوبال برای پریدن می آورد و بعد پرواز را با منفورترین کلمات دنیا معنی می کند دلم می گیرد از چشم امید داشتنم به اینهمه هیچ گاهی حتی از خودم هم دلم میگیرد

آرشيو آرشيو

پنجشنبه 22 مهر 1395

چهارشنبه 18 بهمن 1391

سه شنبه 17 بهمن 1391

دوشنبه 16 بهمن 1391

شنبه 14 بهمن 1391

چهارشنبه 11 بهمن 1391

سه شنبه 10 بهمن 1391

يکشنبه 08 بهمن 1391

چهارشنبه 04 بهمن 1391

شنبه 23 دی 1391

پنجشنبه 21 دی 1391

سه شنبه 19 دی 1391

يکشنبه 17 دی 1391

شنبه 16 دی 1391

پنجشنبه 14 دی 1391

يکشنبه 10 دی 1391

پنجشنبه 07 دی 1391

سه شنبه 05 دی 1391

دوشنبه 04 دی 1391

يکشنبه 03 دی 1391

شنبه 02 دی 1391

دوشنبه 27 آذر 1391

يکشنبه 26 آذر 1391

پنجشنبه 23 آذر 1391

سه شنبه 21 آذر 1391

يکشنبه 19 آذر 1391

دوشنبه 13 آذر 1391

يکشنبه 12 آذر 1391

پنجشنبه 09 آذر 1391

چهارشنبه 08 آذر 1391

سه شنبه 07 آذر 1391

شنبه 04 آذر 1391

پنجشنبه 02 آذر 1391

سه شنبه 30 آبان 1391

يکشنبه 28 آبان 1391

پنجشنبه 25 آبان 1391

چهارشنبه 24 آبان 1391

دوشنبه 22 آبان 1391

يکشنبه 21 آبان 1391

جمعه 19 آبان 1391

پنجشنبه 18 آبان 1391

چهارشنبه 17 آبان 1391

سه شنبه 16 آبان 1391

دوشنبه 15 آبان 1391

يکشنبه 14 آبان 1391

شنبه 13 آبان 1391

جمعه 12 آبان 1391

سه شنبه 09 آبان 1391

دوشنبه 08 آبان 1391

يکشنبه 07 آبان 1391

شنبه 06 آبان 1391

پنجشنبه 04 آبان 1391

سه شنبه 02 آبان 1391

يکشنبه 30 مهر 1391

شنبه 29 مهر 1391

پنجشنبه 27 مهر 1391

چهارشنبه 26 مهر 1391

سه شنبه 25 مهر 1391

دوشنبه 24 مهر 1391

يکشنبه 23 مهر 1391

شنبه 22 مهر 1391

پنجشنبه 20 مهر 1391

سه شنبه 18 مهر 1391

دوشنبه 17 مهر 1391

يکشنبه 16 مهر 1391

شنبه 15 مهر 1391

پنجشنبه 13 مهر 1391

چهارشنبه 12 مهر 1391

سه شنبه 11 مهر 1391

يکشنبه 09 مهر 1391

شنبه 08 مهر 1391

پنجشنبه 06 مهر 1391

چهارشنبه 05 مهر 1391

سه شنبه 04 مهر 1391

يکشنبه 02 مهر 1391

شنبه 01 مهر 1391

جمعه 31 شهريور 1391

پنجشنبه 30 شهريور 1391

چهارشنبه 29 شهريور 1391

سه شنبه 28 شهريور 1391

دوشنبه 27 شهريور 1391

يکشنبه 26 شهريور 1391

شنبه 25 شهريور 1391

پنجشنبه 23 شهريور 1391

چهارشنبه 22 شهريور 1391

سه شنبه 21 شهريور 1391

دوشنبه 20 شهريور 1391

يکشنبه 19 شهريور 1391

شنبه 18 شهريور 1391

پنجشنبه 16 شهريور 1391

چهارشنبه 15 شهريور 1391

سه شنبه 14 شهريور 1391

دوشنبه 13 شهريور 1391

يکشنبه 12 شهريور 1391

شنبه 11 شهريور 1391

جمعه 10 شهريور 1391

پنجشنبه 09 شهريور 1391

چهارشنبه 08 شهريور 1391

سه شنبه 07 شهريور 1391

دوشنبه 06 شهريور 1391

يکشنبه 05 شهريور 1391

شنبه 04 شهريور 1391

جمعه 03 شهريور 1391

پنجشنبه 02 شهريور 1391

چهارشنبه 01 شهريور 1391

سه شنبه 31 مرداد 1391

دوشنبه 30 مرداد 1391

يکشنبه 29 مرداد 1391

شنبه 28 مرداد 1391

جمعه 27 مرداد 1391

پنجشنبه 26 مرداد 1391

چهارشنبه 25 مرداد 1391

سه شنبه 24 مرداد 1391

دوشنبه 23 مرداد 1391

يکشنبه 22 مرداد 1391

پنجشنبه 19 مرداد 1391

چهارشنبه 18 مرداد 1391

سه شنبه 17 مرداد 1391

دوشنبه 16 مرداد 1391

يکشنبه 15 مرداد 1391

شنبه 14 مرداد 1391

جمعه 13 مرداد 1391

پنجشنبه 12 مرداد 1391

چهارشنبه 11 مرداد 1391

دوشنبه 09 مرداد 1391

يکشنبه 08 مرداد 1391

شنبه 07 مرداد 1391

جمعه 06 مرداد 1391

پنجشنبه 05 مرداد 1391

چهارشنبه 04 مرداد 1391

سه شنبه 03 مرداد 1391

دوشنبه 02 مرداد 1391

يکشنبه 01 مرداد 1391

شنبه 31 تير 1391

جمعه 30 تير 1391

پنجشنبه 29 تير 1391

چهارشنبه 28 تير 1391

سه شنبه 27 تير 1391

يکشنبه 25 تير 1391

پنجشنبه 22 تير 1391

چهارشنبه 21 تير 1391

سه شنبه 20 تير 1391

دوشنبه 19 تير 1391

يکشنبه 18 تير 1391

شنبه 17 تير 1391

جمعه 16 تير 1391

پنجشنبه 15 تير 1391

سه شنبه 13 تير 1391

يکشنبه 11 تير 1391

شنبه 10 تير 1391

جمعه 09 تير 1391

پنجشنبه 08 تير 1391

چهارشنبه 07 تير 1391

سه شنبه 06 تير 1391

يکشنبه 04 تير 1391

جمعه 02 تير 1391

چهارشنبه 31 خرداد 1391

دوشنبه 29 خرداد 1391

يکشنبه 28 خرداد 1391

جمعه 26 خرداد 1391

پنجشنبه 18 خرداد 1391

چهارشنبه 17 خرداد 1391

سه شنبه 16 خرداد 1391

دوشنبه 15 خرداد 1391

يکشنبه 14 خرداد 1391

شنبه 13 خرداد 1391

جمعه 12 خرداد 1391

پنجشنبه 11 خرداد 1391

سه شنبه 9 خرداد 1391

سه شنبه 09 خرداد 1391

دوشنبه 8 خرداد 1391

يکشنبه 07 خرداد 1391

جمعه 5 خرداد 1391

جمعه 05 خرداد 1391

چهارشنبه 03 خرداد 1391

چهارشنبه 3 خرداد 1391

دوشنبه 1 خرداد 1391

يکشنبه 31 ارديبهشت 1391

شنبه 30 ارديبهشت 1391

جمعه 29 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391

سه شنبه 26 ارديبهشت 1391

يکشنبه 24 ارديبهشت 1391

شنبه 23 ارديبهشت 1391

جمعه 22 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391

سه شنبه 19 ارديبهشت 1391

يکشنبه 17 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

سه شنبه 12 ارديبهشت 1391

يکشنبه 10 ارديبهشت 1391

شنبه 09 ارديبهشت 1391

شنبه 9 ارديبهشت 1391

جمعه 8 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 07 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 06 ارديبهشت 1391

سه شنبه 5 ارديبهشت 1391

دوشنبه 4 ارديبهشت 1391

دوشنبه 04 ارديبهشت 1391

جمعه 1 ارديبهشت 1391

جمعه 01 ارديبهشت 1391

سه شنبه 29 فروردين 1391

شنبه 26 فروردين 1391

جمعه 25 فروردين 1391

پنجشنبه 24 فروردين 1391

چهارشنبه 23 فروردين 1391

سه شنبه 22 فروردين 1391

دوشنبه 21 فروردين 1391

شنبه 19 فروردين 1391

جمعه 18 فروردين 1391

پنجشنبه 17 فروردين 1391

دوشنبه 14 فروردين 1391

چهارشنبه 9 فروردين 1391

دوشنبه 7 فروردين 1391

يکشنبه 6 فروردين 1391

پنجشنبه 3 فروردين 1391

چهارشنبه 2 فروردين 1391

سه شنبه 1 فروردين 1391

يکشنبه 28 اسفند 1390

شنبه 27 اسفند 1390

جمعه 26 اسفند 1390

پنجشنبه 25 اسفند 1390

چهارشنبه 24 اسفند 1390

سه شنبه 23 اسفند 1390

دوشنبه 22 اسفند 1390

يکشنبه 21 اسفند 1390

شنبه 20 اسفند 1390


نويسندگان نويسندگان

Mary_AdmiN (46)

Maryami_youngi (147)

SohA (67)

SheLi (51)

KHanoOmGol (23)

SaHaR (63)

SayeH (0)

AlmA:grEEn aPPle (17)

NiloO (14)

Raya (13)

MiHi (73)

ZaHrA (5)

Fati_Kim (0)

NasimI (60)

green apple (8)


جستجوگر پيشرفته سايت
?
آخرين ارسال هاي انجمن
آخرين ارسال هاي انجمن


طلسمی به نام زندگی.پارت22(The End)


نمیدانم....

روزهایی که تو را ندیده بودم

چگونه زندگی میکرده ام...

اما میدانم روزهایی که تو در کنارم بودی..

اما از من خیلی دور...

تو را مانند ملکه ای درون قلبم حفظ کرده بودم...

می دانی...سخت بود و سهمگین..

نگه داشتنت وقتی حتی یک بار هم

از اینکه در قلبت باشم مطمئن نبودم...

اما اکنون...

حضور تو...در میان لحظه لحظه های زندگیم..

تلخی تمام لحظه های بی تو بودن را برایم

حتی از قند و نبات هم شیرین تر میکند..!!! 

 


کپی برداری با ذکر منبع!!

نویسنده اش خودم میباشممژه


 

 

 

 

بازديد : 1178 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت21


 

 

گاهی دلت بهانه هایی می گیرد
که خودت انگشت به دهان می مانی
گاهی دلتنگی هایی داری
که فقط باید فریادشان بزنی
اما سکوت می کنی
گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات
گاهی دلت نمی خواهد
دیروز را به یاد بیاوری
انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که
گاهی فقط دلت میخواهد
زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و
گوشه ای -گوشه ترین گوشه ای…!
که می شناسی بنشینی و” فقط” نگاه کنی
گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود
گاهی دلگیری
شاید از خودت
شاید...

 دوستای گلی که نمیتونن این قسمت رو بخونن از اینجا دانلودش کنن.

 


بازديد : 817 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت20


 

دلتنگی...دلتنگی...دلتنگی...

آدم که دلتنگ میشود...چه فکرها که نمیکند...

چه اندیشه ها که در خیال خود ندارد...و چه رویاها...

که گاه خنده را طرحی می کند بر لبان...

و گه غم را بغضی میکند شکسته در سینه

تا در پی بهانه اي...

قطره اشکی جاری شود بر گونه ها...

 

سلام به همه دوستای گلم خوبین؟؟

این بار زود اومدم..ببینین چه بچه خوبیم.

همتون رو دوست دارم.بفرمایید ادامه.

قسمت بیستم

بازديد : 595 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت19


و امان از این بوی پاییزی
و آسمان ابری
که آدم نه خودش میداند دردش چیست
و نه هیچ کس دیگر
فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود
دلش آغوش گرم میخواهد

 

سلام به همه دوستای گلم

بابت تاخیر معذرت.

بفرمایید ادامه.

بازديد : 571 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت18


سلام به همه دوستای گلم خوبین؟؟

زیاد حرف نمیزنم..بفرمایید ادامه...

دو قسمت دیگه داستان تمومه...و شما از شر من و داستانم راحت میشین.

همتون رو خیلی دوست دارم...

بازديد : 476 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت17


سلام به همه دوستای گلم خوبین؟؟

بابت تاخیرم معذرت میخوام...زمان امتحاناته..درسا سنگینن..و کلی کار دیگه...امیدوارم درک کنین...

قبل از اینکه برین داستان رو بخونین یه چیزی بگم..بچه ها توی وبم یه پست گذاشتم..که دلم میخواد همتون برین بخونین..یه پست غم انگیز و ناراحت کننده است...اگه خواستین برین سر بزنین و بخونیدش...لطفا اگه رفتین نظر هم یادتون نــره..

اینم آدرسش: گل دختران

برای داستان هم نظر یادتون نره...

همتون رو خیلی دوست دارم..حالا بفرمایید ادامه...


بازديد : 411 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت16


سلام به همه دوستای گلم خوبین؟؟

بنده اومدم با ادامه داستان..و قسمتی که همه منتظرشن...توی این قسمت بالاخره مشخص میشه که این جناب یه دوست کی هستن..

و از این قسمت به بعد احتمالا 4یا 5 یا نهایتا دیگه 6 قسمت باقی مونده..

بعد از اینکه این داستان تموم شد...فصل جدید این داستان رو شروع میکنم...

خوب دیگه بفرمایید ادامه...امیدوارم دوسش داشته باشین.

همتونو خیلی دوست دارم.


بازديد : 538 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت15


دوستای گلم از نظرات همتون ممنونم.من دو بار نظر گذاشتم و از همتون تشکر کردم ولی نمیدونم چرا با اینکه نوشت ثبت شده نشون نداد!!

از همه شمایی که با وجود اینکه نمیتونم جواب بدم برام نظر گذاشتین ممنونم...

امیدوارم به زودی مشکل این نظرات حل بشه و بتونیم جوابتون رو بدیم...

امیدوارم باز هم ازم حمایت کنین...منم تمام سعی خودم رو میکنم تا داستان رو به بهترین شکلی که میتونم پیش ببرم.همتون رو خیلی دوست دارم.


سلام به همه دوستای گلم خوبین؟؟

اول یه معذرت خواهی گنده بابت تاخیرم بدهکارم...به خدا همین الانشم به زور اومدم..این هفته 2تا امتحان درست پشت سر هم دارم...

خوب قبل از اینکه برین ادامه یه سوال.

دوست دارین داستان رو کوتاه بنویسم یا دوست دارین ادامه داشته باشه و کش دار؟؟؟؟

خوب..همتون رو دوست دارم..بفرمایید ادامه.


بازديد : 473 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت14


این روزها که جرأت دیوانگی کم اســت

بگــذار باز هم به تو برگــردم!

بگذار دست کم گاهی تو را به خواب ببینــم!


بگــذار در خیــال تو باشــم...

بگــذار...!

بگذریـــــم...

سلــــــــــــــــــــــــام به همه دوستای گلم خوفیــــــــــــــــــــن؟؟

تعجب نکنید خودمم

امروز خیلی حالم خوب میباشد بعد کلا کبکم خروس میخونه اینطوری کش دار حرف زدنم میاد!!

خیلی خوشحالم..خیلی زیاد..امروز یکی از عالی ترین روزهای زندگیم بود و خیلی خوشحالم مصادف شد با این قسمت داستان که خودم خیلی دوسش دارم...امیدوارم شما هم دوسش داشته باشین.

بچه ها...من برای این قسمت خیلی زحمت کشیدم...برای همه چیزش..و خیلی هم دوسش دارم به حرمت زحمتی که کشیدم و حسی که موقع نوشتنش داشتم لطفا همه کسایی که میخونن نظر بذارن..حتی اگه با گوشی میخونین یه شکلک هم برام کافیه تا بفهمم..باشه؟؟؟؟

دوستتون دارم..بفرمایید ادامه.

بچه ها یه چیزی....یه سریتون اشتباه یه جاییش رو متوجه شدین..اونجایی که روی پل عشق رو توصیف میکنه از زبونه انیساست نه جونگ مین..با علامت قمز مشخص کردم که متوجه بشین.الیکا جون مرسی بهم گفتی تا متوجه اشتباه برداشت کردنتون بشم.

بازديد : 195 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت13سلام به همه دوستای گلم خوبین؟؟

خوب من اومدم با ادامه داستان...با اینکه شماها خیلی کم لطفین...و من واقعا نمیتونم علت این کم لطفی شما رو بفهمم..به خدا نظر گذاشتن اونقدرا هم که فکر میکنین سخت نیست.

دوستتون دارم بفرمایید ادامه...

بازديد : 211 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت11


سلام به همه دوستای گلم خوبین؟

عید خوش میگذره با تعطیلاتش؟؟امیدوارم ایام به کام باشه..خوب اینم یه قسمت دیگه...سعی میکنم تند تند بنویسم که زودی تموم شه...

دوستتون دارم یه عالمه...

بازديد : 178 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت12


سلام به همه دوستای گلم خوبین؟؟؟

سیزده بدرتون پساپس مبارک...تولد جونگ مین هم مبارک.

عید خوش گذشت بهتون؟؟

خوب اینم پارت بعدی...خیلی سعی کردم تا قبل 13 حتما بذارم ولی نشد..از این بابت معذرت.بفرمایین ادامه..امیدوارم دوسش داشته باشین.

بازديد : 178 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت10


سلام به همه دوستای گلم خوبین؟

خوب من دوباره اومدم...امیدوارم از داستان خوشتون بیاد..

و اینکه این داستان تا 8 9 پارت دیگه تمومه...قبلا هم گفته بودم که کوتاهه...لطفا نظراتتون رو دریغ نکنین..به خدا تو ی عید با زحمت میام نت.همتونو خیلی دوست دارم...این قسمت شروع جریانات اصلی داستانه..

بازديد : 176 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت9


سلام به همه دوستای گلم خوبین؟؟

سال نوتون مبارک باشه..ایشالا که این سال جدید براتون پر باشه از شادی و سلامتی و خوشبختی...

قبل از هرچیزی بگم ببخشید بابت دیر کرد...من انقدر سرم شلوغه خودمم گم کردم هی مهمون میره میاد...

دوم اینکه این قسمت بی نهایت کمه...به همون دلیل که گفتم..اما قول میدم خیلی زود بیام باشه؟؟

سعی میکنم یا فردا یا پس فردا بیم...ببخشید

دوستون دارم و بفرمایید ادامه.

از نظراتتون هم اصلا راضی نیستم..امیدوارم تو سال جدید تجدید نظر کنید.

بازديد : 199 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت8


اینم قسمت جدید...ببخشید که هفته پیش نیومدم اخه خیلی سرم شلوغ بود سعی میکنم دیگه بدقولی نکنم.

بفرمایید ادامه.

بازديد : 191 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت6طلسمی به نام زندگی6

بازديد : 177 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت7طلسمی به نام زندگی7

اینم آخرین پارتی که گذاشته بودم.به زودی قسمت جدید رو هم میذارم.

بازديد : 181 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت5طلسمی به نام زندگی5

بازديد : 184 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت4طلسمی به نام زندگی4

بازديد : 163 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت3طلسمی به نام زندگی3

بازديد : 145 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت2


سلام به همه دوستای گلم..خوبین؟

امروز تنها اومدم...عشقم منو تنها گذاشته..هیـــــــــــــــــــــــــــی...تا اخر هفته نمیتونه بیاد....گفت ازتون معذرت بخوام...تا آخر این هفته سرش شلوغه..اما اون یکی داستانو نترسین من وادارش میکنم بنویسه!!

خوب اینم ادامه داستان..نظرات دفعه قبل خیلی کم بود...اما میذارم به پای اینکه قسمت اول براتون تکرای بود...این داستان اس اس هم داره...اما از قسمت چهارم وارد میشن...پس یکم تحمل کنین.

همتونو خیلی دوست دارم.


بازديد : 172 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


طلسمی به نام زندگی.پارت1


سلام دوستای گلم خوبین؟

دیدین بازم حذفمون کردن؟آخه چقدر میتونن نفهم باشن؟

اینم داستانم.به زودی قسمت جدیدرو هم میذارم.

بازديد : 264 بار دسته بندي : طلسمی به نام زندگی نظر دهيد! [ ]


پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • قیمت پایان نامه

  گیفت کارت اسپاتیفای

  سرور اختصاصی

  تور آنتالیا

  چاپ کاتالوگ چاپ بروشور

  خرید وی پی ان

  پیشتاز دانلود
 • بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95