close
تبلیغات در اینترنت

se7en


درباره سايت درباره سايت
*Stories*
گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند و نوری که تاریکی می دهد... ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند دلم می گیردداز سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد.. و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند... از دوستی که برایت هدیه ، دوبال برای پریدن می آورد و بعد پرواز را با منفورترین کلمات دنیا معنی می کند دلم می گیرد از چشم امید داشتنم به اینهمه هیچ گاهی حتی از خودم هم دلم میگیرد

آرشيو آرشيو

پنجشنبه 22 مهر 1395

چهارشنبه 18 بهمن 1391

سه شنبه 17 بهمن 1391

دوشنبه 16 بهمن 1391

شنبه 14 بهمن 1391

چهارشنبه 11 بهمن 1391

سه شنبه 10 بهمن 1391

يکشنبه 08 بهمن 1391

چهارشنبه 04 بهمن 1391

شنبه 23 دی 1391

پنجشنبه 21 دی 1391

سه شنبه 19 دی 1391

يکشنبه 17 دی 1391

شنبه 16 دی 1391

پنجشنبه 14 دی 1391

يکشنبه 10 دی 1391

پنجشنبه 07 دی 1391

سه شنبه 05 دی 1391

دوشنبه 04 دی 1391

يکشنبه 03 دی 1391

شنبه 02 دی 1391

دوشنبه 27 آذر 1391

يکشنبه 26 آذر 1391

پنجشنبه 23 آذر 1391

سه شنبه 21 آذر 1391

يکشنبه 19 آذر 1391

دوشنبه 13 آذر 1391

يکشنبه 12 آذر 1391

پنجشنبه 09 آذر 1391

چهارشنبه 08 آذر 1391

سه شنبه 07 آذر 1391

شنبه 04 آذر 1391

پنجشنبه 02 آذر 1391

سه شنبه 30 آبان 1391

يکشنبه 28 آبان 1391

پنجشنبه 25 آبان 1391

چهارشنبه 24 آبان 1391

دوشنبه 22 آبان 1391

يکشنبه 21 آبان 1391

جمعه 19 آبان 1391

پنجشنبه 18 آبان 1391

چهارشنبه 17 آبان 1391

سه شنبه 16 آبان 1391

دوشنبه 15 آبان 1391

يکشنبه 14 آبان 1391

شنبه 13 آبان 1391

جمعه 12 آبان 1391

سه شنبه 09 آبان 1391

دوشنبه 08 آبان 1391

يکشنبه 07 آبان 1391

شنبه 06 آبان 1391

پنجشنبه 04 آبان 1391

سه شنبه 02 آبان 1391

يکشنبه 30 مهر 1391

شنبه 29 مهر 1391

پنجشنبه 27 مهر 1391

چهارشنبه 26 مهر 1391

سه شنبه 25 مهر 1391

دوشنبه 24 مهر 1391

يکشنبه 23 مهر 1391

شنبه 22 مهر 1391

پنجشنبه 20 مهر 1391

سه شنبه 18 مهر 1391

دوشنبه 17 مهر 1391

يکشنبه 16 مهر 1391

شنبه 15 مهر 1391

پنجشنبه 13 مهر 1391

چهارشنبه 12 مهر 1391

سه شنبه 11 مهر 1391

يکشنبه 09 مهر 1391

شنبه 08 مهر 1391

پنجشنبه 06 مهر 1391

چهارشنبه 05 مهر 1391

سه شنبه 04 مهر 1391

يکشنبه 02 مهر 1391

شنبه 01 مهر 1391

جمعه 31 شهريور 1391

پنجشنبه 30 شهريور 1391

چهارشنبه 29 شهريور 1391

سه شنبه 28 شهريور 1391

دوشنبه 27 شهريور 1391

يکشنبه 26 شهريور 1391

شنبه 25 شهريور 1391

پنجشنبه 23 شهريور 1391

چهارشنبه 22 شهريور 1391

سه شنبه 21 شهريور 1391

دوشنبه 20 شهريور 1391

يکشنبه 19 شهريور 1391

شنبه 18 شهريور 1391

پنجشنبه 16 شهريور 1391

چهارشنبه 15 شهريور 1391

سه شنبه 14 شهريور 1391

دوشنبه 13 شهريور 1391

يکشنبه 12 شهريور 1391

شنبه 11 شهريور 1391

جمعه 10 شهريور 1391

پنجشنبه 09 شهريور 1391

چهارشنبه 08 شهريور 1391

سه شنبه 07 شهريور 1391

دوشنبه 06 شهريور 1391

يکشنبه 05 شهريور 1391

شنبه 04 شهريور 1391

جمعه 03 شهريور 1391

پنجشنبه 02 شهريور 1391

چهارشنبه 01 شهريور 1391

سه شنبه 31 مرداد 1391

دوشنبه 30 مرداد 1391

يکشنبه 29 مرداد 1391

شنبه 28 مرداد 1391

جمعه 27 مرداد 1391

پنجشنبه 26 مرداد 1391

چهارشنبه 25 مرداد 1391

سه شنبه 24 مرداد 1391

دوشنبه 23 مرداد 1391

يکشنبه 22 مرداد 1391

پنجشنبه 19 مرداد 1391

چهارشنبه 18 مرداد 1391

سه شنبه 17 مرداد 1391

دوشنبه 16 مرداد 1391

يکشنبه 15 مرداد 1391

شنبه 14 مرداد 1391

جمعه 13 مرداد 1391

پنجشنبه 12 مرداد 1391

چهارشنبه 11 مرداد 1391

دوشنبه 09 مرداد 1391

يکشنبه 08 مرداد 1391

شنبه 07 مرداد 1391

جمعه 06 مرداد 1391

پنجشنبه 05 مرداد 1391

چهارشنبه 04 مرداد 1391

سه شنبه 03 مرداد 1391

دوشنبه 02 مرداد 1391

يکشنبه 01 مرداد 1391

شنبه 31 تير 1391

جمعه 30 تير 1391

پنجشنبه 29 تير 1391

چهارشنبه 28 تير 1391

سه شنبه 27 تير 1391

يکشنبه 25 تير 1391

پنجشنبه 22 تير 1391

چهارشنبه 21 تير 1391

سه شنبه 20 تير 1391

دوشنبه 19 تير 1391

يکشنبه 18 تير 1391

شنبه 17 تير 1391

جمعه 16 تير 1391

پنجشنبه 15 تير 1391

سه شنبه 13 تير 1391

يکشنبه 11 تير 1391

شنبه 10 تير 1391

جمعه 09 تير 1391

پنجشنبه 08 تير 1391

چهارشنبه 07 تير 1391

سه شنبه 06 تير 1391

يکشنبه 04 تير 1391

جمعه 02 تير 1391

چهارشنبه 31 خرداد 1391

دوشنبه 29 خرداد 1391

يکشنبه 28 خرداد 1391

جمعه 26 خرداد 1391

پنجشنبه 18 خرداد 1391

چهارشنبه 17 خرداد 1391

سه شنبه 16 خرداد 1391

دوشنبه 15 خرداد 1391

يکشنبه 14 خرداد 1391

شنبه 13 خرداد 1391

جمعه 12 خرداد 1391

پنجشنبه 11 خرداد 1391

سه شنبه 9 خرداد 1391

سه شنبه 09 خرداد 1391

دوشنبه 8 خرداد 1391

يکشنبه 07 خرداد 1391

جمعه 5 خرداد 1391

جمعه 05 خرداد 1391

چهارشنبه 03 خرداد 1391

چهارشنبه 3 خرداد 1391

دوشنبه 1 خرداد 1391

يکشنبه 31 ارديبهشت 1391

شنبه 30 ارديبهشت 1391

جمعه 29 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391

سه شنبه 26 ارديبهشت 1391

يکشنبه 24 ارديبهشت 1391

شنبه 23 ارديبهشت 1391

جمعه 22 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391

سه شنبه 19 ارديبهشت 1391

يکشنبه 17 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

سه شنبه 12 ارديبهشت 1391

يکشنبه 10 ارديبهشت 1391

شنبه 09 ارديبهشت 1391

شنبه 9 ارديبهشت 1391

جمعه 8 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 07 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 06 ارديبهشت 1391

سه شنبه 5 ارديبهشت 1391

دوشنبه 4 ارديبهشت 1391

دوشنبه 04 ارديبهشت 1391

جمعه 1 ارديبهشت 1391

جمعه 01 ارديبهشت 1391

سه شنبه 29 فروردين 1391

شنبه 26 فروردين 1391

جمعه 25 فروردين 1391

پنجشنبه 24 فروردين 1391

چهارشنبه 23 فروردين 1391

سه شنبه 22 فروردين 1391

دوشنبه 21 فروردين 1391

شنبه 19 فروردين 1391

جمعه 18 فروردين 1391

پنجشنبه 17 فروردين 1391

دوشنبه 14 فروردين 1391

چهارشنبه 9 فروردين 1391

دوشنبه 7 فروردين 1391

يکشنبه 6 فروردين 1391

پنجشنبه 3 فروردين 1391

چهارشنبه 2 فروردين 1391

سه شنبه 1 فروردين 1391

يکشنبه 28 اسفند 1390

شنبه 27 اسفند 1390

جمعه 26 اسفند 1390

پنجشنبه 25 اسفند 1390

چهارشنبه 24 اسفند 1390

سه شنبه 23 اسفند 1390

دوشنبه 22 اسفند 1390

يکشنبه 21 اسفند 1390

شنبه 20 اسفند 1390


نويسندگان نويسندگان

Mary_AdmiN (46)

Maryami_youngi (147)

SohA (67)

SheLi (51)

KHanoOmGol (23)

SaHaR (63)

SayeH (0)

AlmA:grEEn aPPle (17)

NiloO (14)

Raya (13)

MiHi (73)

ZaHrA (5)

Fati_Kim (0)

NasimI (60)

green apple (8)


جستجوگر پيشرفته سايت
?
آخرين ارسال هاي انجمن
آخرين ارسال هاي انجمن


Se7en ep50


سلام...اومدم با قسمت پنجاهم...میخواستم این قسمت رو تو وب جدید بذارم اما نقل مکانمون یکم طول کشید....از دوستایی که داستانم رو میخونن و نظر میذارن بابت تاخیر معذرت میخوام...کلا حرفی ندارم که بزنم...اینطور هم نیست که کسی به حرف من تو این وب گوش بده...برین ادامه...

 

بازديد : 376 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep49


اومدم با قسمت چهل و نهم...برین ادامه...

 

بازديد : 378 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep48


سلام...داغون شدم تا این پست رو انتشار بدم...برین ادامه...

 

بازديد : 288 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep47


سلام...به خاطر سها جون اومدم...بفرمایید ادامه...

 

بازديد : 279 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep46


سلام...بفرمایید ادامه...

 

بازديد : 228 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep45


سلام...اینم قسمت چهل و پنجم...برین ادامه...

 

بازديد : 265 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep44


سلام...من اومدم...بفرمایید ادامه

 

بازديد : 269 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep43


سلام به همه...من دوباره اومدم...همچنان حرفی ندارم که باهاتون بزنم...برین ادامه...

 

بازديد : 245 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep42


سلام...من اومدم با قسمت جدید...تصمیم گرفتم دیگه هیچ حرفی نزنم...برین ادامه...

 

بازديد : 301 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep41


من اومدم با قسمت جدید...چه زود از ۴۰ قسمت گذشتیم...میخوام زودتر این داستان رو تموم کنم...برین ادامه...نظر هم که.........با این که فهمش براتون خیلی مشکله نظر بدین

 

بازديد : 340 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep40


سلام...من اومدم با چند ساعت تاخیر...اما مهم اینه که حداقل اومدم...مثل شماها نیستم که بدون نظر در میرین...واقعا که نمیدونم چی بهتون بگم...این هم از این قسمت که گفته بودم جونگ مین داره...این قسمت درباره ی گذشته ی جونگ مینه...

بازديد : 297 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep39


سلام...اومدم با یه قسمت دیگه...حوصله ی حرف زدن ندارم...برین ادامه و داستان و بخونین...نظر هم بدین...کهیر زدم دیگه از بس تکرار کردم...از قسمت بعد جونگ مین زیاد داره...قابل توجه جونگ مین دوستا...

 

بازديد : 243 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep38


سلام به همه...من اومدم با قسمت جدید...اصلا حوصله ندارم که حرفای همیشمو براتون تکرار کنم...وقتی خوندین نظر بذارین...اینو بفهمین و یاد بگیرین...یعنی اگه یه بچه ی کانا پیش من بود و انقدر من این یک حرف و بهش میگفتم تا الان یاد گرفته بود...برین ادامه...این قسمت هیون داره...

 

بازديد : 297 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep37


سلام...من اومدم با قسمت جدید...امیدوارم خوشتون بیاد...به این نتیجه رسیدم اونایی که نظر نمیدن کلا زبون ادمیزاد حالیشون نیست...منم یه تصمیم جدی در مورد داستانم گرفتم...دلیلی هم نمیبینم که تصمیمم رو بهتون بگم...برین ادامه...اونایی که همیشه نظر میدن نظر یادشون نره...

 

بازديد : 272 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep36


سلام به همه...نظراتتون روز به روز افتضاح تر میشه...یعنی ادم میخواد داستانو بنویسه هم میگه ولش کن واسه کی بنویسم؟؟؟به جون خودم فقط به خاطر همون چند نفری که نظر داده بودن اومدم...فقط کافیه یه مدت نظراتم روند نزولی داشته باشه...داستان رو رمز دار میکنم داغش رو به دلتون میذارم...مثل بچه ی ادم وقتی میخونین نظر بدین...یعنی حالم از این که هر دفعه این حرفا رو تکرار کنم بهم میخوره...برین ادامه ببینم...

بازديد : 283 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep35


سلام به همه...من اومدم با قسمت جدید...بیخود نیاین و اعتراض به دیر کردن نکنین...خودتون باعثشین...حالا هم مثل بچه های خوب برین بخونین و نظر بدین...خیلی دوست دارین زودتر پیش بره داستان نظر بدین...فهمیدین؟؟؟

بازديد : 279 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep34

Se7en ep34

سلام عزیزانم...من اومدم با قسمت جدید  داستانم...از الان بگم که این قسمت جونگ مین داره...جونگ مین دوستا بفرمایید...نظر هم که میدونین نباید فراموش بشه...فقط میخوام بگم که اگه از نظراتم راضی نباشم درجا داستان رو رمزدار میکنم...جدیدا شدید بی اعصاب شدم...بفرمایید ادامه تا از دهن نیوفتاده...درباره ی پوستر هم نظر بدین ببینم چه گندی زدم...

بازديد : 476 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep33

Se7en ep33

سلام به همه...من بالاخره اومدم...میدونم تاخیر داشتم اما شما هم تا بیاین نظر بدین کلللللللی طول میکشه...چیزی که عوض داره گله نداره گلای قشنگم...حوصله ی حرف زدن ندارم...مریم جونم یه تصمیم خیلی خوب گرفته....خودتون میدونین که نظر بدین یا ندین...اگه دلتون میخواد داستان رو راحت بخونین و انجمن هم باز بمونه مثل بچه های خوب میاین و نظر میدین...اگه نه هم که نظر ندین...چیکارتون کنم؟؟؟؟برین ادامه...

بازديد : 575 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep32

Se7en ep32

سلام به همه...من اومدم با قسمت جدید...چه فعال شدم نه؟؟؟؟اگه این قسمت زیاد خوب نبود ببخشید...امروز رفتم ازمایش یکم بی حال شدم...در هر حال نظرات قسمت قبل افففففففتضاح بود...درسته که دیروز گذاشتمش اما خیلی بی انصافیه...کاری نکنین که اون روی هیتلریم بزنه بالاهاااااا...با زبون خوش نظر میدین...اینم از پوستر

بازديد : 444 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep31

Se7en ep31

سلام به همه ی دوستای خوبم...خوبین؟؟؟من اومدم با قسمت بعدی...امیدوارم که این بار نظرات از دفعه ی قبل بهتر باشه...بابت تاخیرم خیلی معذرت میخوام اما وقتی نظرات پایین باشه و دلگرمی نباشه حس نوشتن نمیاد...در هر صورت که منتظر نظراتتون هستم...چقدر مودب شدم...حالم از خودم بهم خورد...بفرمایید ادامه...این هم از پوستر این دفعه

بازديد : 297 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep30

Se7en ep30

سلااااااام به همه...من اومدم بعد از ۲ روز تاخیر...به قسمت ۳۰ رسیدییییییم...اخ که چه زود رسیدیم...این بار از همه به خاطر غیبتم عذرخواهی میکنم اما خدا خودش شاهده که مریض بودم و هستم...حالم خیلی خیلی خراب بود و هست...این بار ازلحاظ جسمی بیمار بودم...اما به جبران اون ۲ تا غیبت این قسمت طولانی رو اوردم...قرار بود توی اون ۲ قسمت همه ی این اتفاقات رو بگم که الان همه رو تو یه قسمت گفتم...بفرمایید ادامه...نظر هم فراموش نشه که به جون خودم این قسمت رو همراه با سرگیجه و سردرد نوشتم...اگه غلط داشت ببخشید دیگه...

بازديد : 556 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep29

Se7en ep29

سلااااام به همه...من اومدم با قسمت ۲۹ داستان...وای...چه زود به قسمت ۲۹ رسیدیم...خب اخر این قسمت یه خماری گذاشتم که از الان میدونم که سرم رو به خاطرش میکنین...ولی باید همینجا تموم میشد...کاریش نمیتونم بکنم...شنبه ایشالله با قسمت ۳۰ درخدمتتون خواهم بود...از نظراتتون خیلی خیلی ممنونم...حالا بفرمایید ادامه و نظر هم فراموش نشه که قسمت بعدی بسی مهمه و اگه نظرا کم باشه شنبه نمیذارمش که که که

بازديد : 457 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep28

Se7en ep28

سلام به همه...من به موقع اومدممممممم...خودمم الان این شکلیم...از این حرفا گذشته..نظرات اصلا چنگی به دل نمیزد...فکر نکنین که اون نظرات برام کافی بود که به موقع اومدم...دارم رو خودم کار میکنم که به این حال گندم غلبه کنم واسه همین دارم نهایت سعیم رو میکنم که از این به بعد به موقع بیام...ولی وای به حالتون اگه نظرات کم باشه...با مریم دست به یکی میکنم و پستم و رمزدار میکنم و اونایی که میخونن و نظر نمیدن و از خماری میکشم...وقتی میخونی نظر بده...اینو یاد بگیریییییین...توی انجمن هم وقتی میخونی تشکر کن...این دو کار باید به اصول دین اضافه بشه...زیادی حرف زدم بفرمایید ادامه

بازديد : 544 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep27


سلام به همه...من باز هم اومدم...با این که نظرات چنگ انچنانی به دل نمیزد اما باز هم من اومدم...حس نوشتن این داستان اومده بود واسه همین وقت و تلف نکردم و نوشتمش...شما هم وقت و تلف نکنین و بعد از خوندن نظر بدین وگرنه هیتلر میشم و دست به کشتار دست جمعی میزنم...افتااااااااد؟؟؟؟؟؟؟؟؟خب حالا مثل بچه های خوب برین ادامه ببینین یونگ سنگ چیکار ها که نکرده یوووووهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

 

بازديد : 484 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep26


سلام به همه...من باز اومدم...از دفعه ی قبل زودتر اومدم...اونم به خاطر نظراته...اگه باز نظرات بهتر بشه ممکنه بتونم زودتر هم بیام...زیاد حال و حوصله ی سخنرانی ندارم...بفرمایید ادامه و نظر هم اصصصصصلا فراموش نشه...

بازديد : 354 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep25


سلام به همه...خوبین؟؟؟من هنوز زندم...ولی خوب نیستم...نظرات افتضاح بود...این چه وضعشه؟؟؟؟از این که دیر اومدم شرمنده نیستم...حس نوشتن نداشتم...خونه هم نبودم...نتم هم وضعش افتض بود...از همه بدتر حس نداشتنم بود...انقدر نظراتون امید دهنده بود که حس نوشتنم رو هم ازم گرفت...خودتون رو بذارین جای منی که میخوام داستان تایپ کنم...وقتی میبینم طرفدار نداره خب معلومه که دلسرد میشم...اگر هم میبینین که امروز امدم به خاطر اون چند نفری که برام نظر گذاشتن...وگرنه ۲ هفته فیکس غیبت میکردم...همونطور که از ما انتظار دارین که احساس مسوولیت کنیم و به موقع داستان رو بیاریم خودتون هم احساس مسوولیت کنین و نظر بدین...نمیدونم دیگه با چه لحن و زبونی باید بهتون اینو بفهمونم...من دیگه خسته شدم...حوصله ندارم...برین ادامه...نظر دادن و ندادنتون زمان قسمت بعد رو مشخص میکنه...

بازديد : 527 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep24


سلام به همهههههههه...همونطور که قول داده بودم طبق برنامه اومدم...مرسی از نظراتتون...حرفم نمیاد حالم گرفتس...بفرمایید ادامه...نظر هم فراموش نشههههه

بازديد : 420 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep23


سلام به همه ی دوستای خوبم...من از این به بعد طبق برنامه ی همیشگی میام ولی ازتون خواهش میکنم که نظر بدین...به خدا انقدر برای نوشتن و تایپ کردن زحمت میکشم که حتی ۲ تا شکلک هم برام خیلی ارزش داره...باور کنین خیلی انرژی صرف داستانام میکنم و خیلی دوستشون دارم...شما ها رو هم خیلی دوست دارم...پس نا امیدم نکنین و نظر بدین...مرسی

بازديد : 389 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep22


سلام به همه ی دوستان گرامی...خوبین؟؟؟خوشین؟؟؟خب من دیروز در حال خرخونی برای امتحان امروزم بودم و فردا هم در حال خر زدن برای امتحان پس فردا خواهم بود پس لطفا درکم کنین...خواهشا نظر هم بدین...دیگه نمیدونم چجوری بهتون بگم که نظر بدین و توی انجمن تشکر کنین...همه چیز رو میذارم پای خودتون ببینم چقدر معرفت دارین...بفرمایید ادامه

بازديد : 417 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep21


سلام به همه...من بالاخره اومدم..هیچ اعتراضی برای غیبت من وارد نیست...نظرات قسمت قبل رو دیدین؟؟؟؟۱۳ تا نظر یعنی چی؟؟؟؟واقعا انتظار داشتین من با اون نظرا بازم بیام و داستان بذارم؟؟؟امروز هم نمیخواستم بیام فقط به خاطر اون ۱۳ نفر اومدم...اگه نظرات همینجور بخواد پایین باشه من هر دوهفته یه بار میام...به اون ۱۳ نفر میگم عزیزانم بفرمایید ادامه برای داستان...

بازديد : 461 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep20


سلام یه همه ی دوستای خوبم...ببخشید که یکمی دیر شد...این رزبلاگ به من گیر داده نمیتونم مطلب رو توش پیست کنم...الان با هزار بدبختی دارم این پست رو میذارم...خواهشا نظر یادتون نره...اونایی که تو انجمن داستان رو میخونیییییییین...اون تشکر وامونده رو بزنین انقدر منو حرص ندییییییییییییییین...میدوستمتون

 

بازديد : 467 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep19


سلام به همه ی دوستای خوبمممممم...ببخشید که شنبه و دو شنبه نیومدم نتم قطع بود نشد که بیام...ولی چون این قسمت رو اماده کرده بودم امروز اومدم که براتون بذارمش...خواااااااااااهشا وقتی میخونین نظر بدین...یه نگاه به تعداد بازدید از پست و تعداد نظرات بندازین منو درک کنین...بچه هایی که توی انجمن داستان رو میخونن هم تشکر فراموش نشه....به خدا زبونم مو در اورد از بس توی هر پستی که میذارم به تشکر زدن تاکید کردم...یکم خودسر باشین و بدون تذکر کار ها رو انجام بدین دیگه....داستان دیگه داره حساس میشه کاری نکنین که یه غیبت فوق کبری بکنم و حال همه رو بگیرم

بازديد : 440 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep18


سلام به همه ی جیگرای خودم...با این که نظراتم پایینه من باز هم اومدم و این قسمت و خیلی زیاد نوشتم...خواهشا نظر بدین که من دلم شاد بشه...توی انجمن هم که دیگه نگم دیگهههههههه...بعد از این که خوندین تشکر رو بزنیییییییییییییین...بفرمایید ادامه


بازديد : 423 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep17


سلااااااااااام به همه ی دوستای خوبم...خوبین؟؟؟؟میدونم که خیلی دیر کردم اما به خدا مشکلم زیاده و وقت تایپ ندارم...نمیگم وقت نت اومدن ندارم...وقت تایپ ندارم...راستش 1 شنبه ی قبل کتف داداشم شکست و مامانم 4 چشمی مواظب اونه که دستش و تکون نده و همه ی کار های خونه هم افتاده گردن من...بازم شرمنده...بفرمایید ادامههههههه...اگه تو انجمن میخونین لطفا تشکر فراموش نشهههههههههعکس های درخواستی یاسی جون

1

2

بازديد : 413 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep16


سلام به همه ی دوستای خوبم...خوبین؟؟؟من اومدم با قسمت جدید...این قسمت رو خودم خیلی دوست دارم امیدوارم شما هم خوشتون بیاد...باز هم میگم این داستان رو توی انجمن هم میذارم...اونجا هم میتونین برام نظر بذارین و من اونجا میتونم نظراتون رو جواب بدم...البته باید خواهش کنم که هر کی میخونه تشکر رو بزنه...فدای همتون بفرمایید ادامه


بازديد : 458 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep15


سلام به همههههههههههه...من اومدم با یه قسمت جدید از داستان "هفت"...میدونم که یه غیبت خیلی طولانی داشتم...شرمنده ی همتونم...اما هم تولدم بود و هم نتم قطع شده بود و واسه همین نتونستم تو روزای خودم داستان رو بهتون برسونم...حالا البته داستان منم همچین طرفداری نداره...بگذریم...به هر حال من اومدم و از این به بعد طبق روال همیشه میام...اینو به عنوان عذرخواهی براتون میذارم...راستی من داستان رو توی انجمن هم میذارم...خواهستین اونجا نظر بذارین خواستین اینجا....فرقی نداره...بفرمایید ادامه


بازديد : 470 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep14


سلام به همه ی دوستای خوبم...من اومدم با قسمت 14 داستان "هفت"...امیدوارم که تا اینجا از داستان خوشتون اومده باشه و از این به بعد همهمراهم باشین و داستانم رو بخونین...همونطور که خیلی هاتون میدونین و خیلی ها هم نمیدونین ما نویسنده ها تا اطلاع ثانوی نمیتونیمنظراتمون رو جواب بدیم...با این که این موضوع منو خیلی اذیت میکنه و داره دیوونم میکنه اما کاری از دستم برنمیاد...لطفا به خاطر این کهنمیتونم نظرات رو جواب بدم کم کاری نکنین و مثل قبل نظرتون رو بذارین...من نظرتون رو میخونم و اگه سوالی داشتین من توینظرات جوابتون رو میدم و به صورت یه نظر براتون میذارمش...خب دیگه خیلی حرفیدم بفرمایید ادامه...


بازديد : 607 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep13


سلام به همه ی دوستان...ببخشید انقدر دیر اومدم...داستان خیلی وقته که امادست ولی بابام لبتابم رو گرفته بود نرسیدم انتشار بدم...بابت غیبت شنبه هم خیلی شرمندم...من مچ دستم خیلی درد میکرد نمیتونستم تایپ کنم...بازم معذرت میخوام...خب دیگه بفرمایید ادامه که  از این قسمت جالب میشه...نظر هم فراموش نشههههههههه

بازديد : 378 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep12


سلام به همه...خوبین؟؟؟خوشین؟؟؟سلامتین؟؟؟من اومدم با یه قسمت جدید...نظر یادتون نره...بفرمایید ادامه


بازديد : 221 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


Se7en ep5


سلام به همهههه...من اومدم با این یكى داستان...نظراتتون تو حلقم...خسته نشین اینهمه نظر میدین؟؟؟من راضى نیستم كه شما خسته بشین...نظر ندین دیگه رنگ من و داستانام رو نمیبینین...از الان بهتون بگم...خب حالا مهربون میشم...دوستان گرام لطفا برین ادامه و داستان رو بخونیییییییییین یوهاهاهاهاهاهاها

بازديد : 198 بار دسته بندي : se7en نظر دهيد! [ ]


پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • قیمت پایان نامه

  گیفت کارت اسپاتیفای

  سرور اختصاصی

  تور آنتالیا

  چاپ کاتالوگ چاپ بروشور

  خرید وی پی ان

  پیشتاز دانلود
 • بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95