close
تبلیغات در اینترنت

Bittersweet


درباره سايت درباره سايت
*Stories*
گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند و نوری که تاریکی می دهد... ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند دلم می گیردداز سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد.. و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند... از دوستی که برایت هدیه ، دوبال برای پریدن می آورد و بعد پرواز را با منفورترین کلمات دنیا معنی می کند دلم می گیرد از چشم امید داشتنم به اینهمه هیچ گاهی حتی از خودم هم دلم میگیرد

آرشيو آرشيو

پنجشنبه 22 مهر 1395

چهارشنبه 18 بهمن 1391

سه شنبه 17 بهمن 1391

دوشنبه 16 بهمن 1391

شنبه 14 بهمن 1391

چهارشنبه 11 بهمن 1391

سه شنبه 10 بهمن 1391

يکشنبه 08 بهمن 1391

چهارشنبه 04 بهمن 1391

شنبه 23 دی 1391

پنجشنبه 21 دی 1391

سه شنبه 19 دی 1391

يکشنبه 17 دی 1391

شنبه 16 دی 1391

پنجشنبه 14 دی 1391

يکشنبه 10 دی 1391

پنجشنبه 07 دی 1391

سه شنبه 05 دی 1391

دوشنبه 04 دی 1391

يکشنبه 03 دی 1391

شنبه 02 دی 1391

دوشنبه 27 آذر 1391

يکشنبه 26 آذر 1391

پنجشنبه 23 آذر 1391

سه شنبه 21 آذر 1391

يکشنبه 19 آذر 1391

دوشنبه 13 آذر 1391

يکشنبه 12 آذر 1391

پنجشنبه 09 آذر 1391

چهارشنبه 08 آذر 1391

سه شنبه 07 آذر 1391

شنبه 04 آذر 1391

پنجشنبه 02 آذر 1391

سه شنبه 30 آبان 1391

يکشنبه 28 آبان 1391

پنجشنبه 25 آبان 1391

چهارشنبه 24 آبان 1391

دوشنبه 22 آبان 1391

يکشنبه 21 آبان 1391

جمعه 19 آبان 1391

پنجشنبه 18 آبان 1391

چهارشنبه 17 آبان 1391

سه شنبه 16 آبان 1391

دوشنبه 15 آبان 1391

يکشنبه 14 آبان 1391

شنبه 13 آبان 1391

جمعه 12 آبان 1391

سه شنبه 09 آبان 1391

دوشنبه 08 آبان 1391

يکشنبه 07 آبان 1391

شنبه 06 آبان 1391

پنجشنبه 04 آبان 1391

سه شنبه 02 آبان 1391

يکشنبه 30 مهر 1391

شنبه 29 مهر 1391

پنجشنبه 27 مهر 1391

چهارشنبه 26 مهر 1391

سه شنبه 25 مهر 1391

دوشنبه 24 مهر 1391

يکشنبه 23 مهر 1391

شنبه 22 مهر 1391

پنجشنبه 20 مهر 1391

سه شنبه 18 مهر 1391

دوشنبه 17 مهر 1391

يکشنبه 16 مهر 1391

شنبه 15 مهر 1391

پنجشنبه 13 مهر 1391

چهارشنبه 12 مهر 1391

سه شنبه 11 مهر 1391

يکشنبه 09 مهر 1391

شنبه 08 مهر 1391

پنجشنبه 06 مهر 1391

چهارشنبه 05 مهر 1391

سه شنبه 04 مهر 1391

يکشنبه 02 مهر 1391

شنبه 01 مهر 1391

جمعه 31 شهريور 1391

پنجشنبه 30 شهريور 1391

چهارشنبه 29 شهريور 1391

سه شنبه 28 شهريور 1391

دوشنبه 27 شهريور 1391

يکشنبه 26 شهريور 1391

شنبه 25 شهريور 1391

پنجشنبه 23 شهريور 1391

چهارشنبه 22 شهريور 1391

سه شنبه 21 شهريور 1391

دوشنبه 20 شهريور 1391

يکشنبه 19 شهريور 1391

شنبه 18 شهريور 1391

پنجشنبه 16 شهريور 1391

چهارشنبه 15 شهريور 1391

سه شنبه 14 شهريور 1391

دوشنبه 13 شهريور 1391

يکشنبه 12 شهريور 1391

شنبه 11 شهريور 1391

جمعه 10 شهريور 1391

پنجشنبه 09 شهريور 1391

چهارشنبه 08 شهريور 1391

سه شنبه 07 شهريور 1391

دوشنبه 06 شهريور 1391

يکشنبه 05 شهريور 1391

شنبه 04 شهريور 1391

جمعه 03 شهريور 1391

پنجشنبه 02 شهريور 1391

چهارشنبه 01 شهريور 1391

سه شنبه 31 مرداد 1391

دوشنبه 30 مرداد 1391

يکشنبه 29 مرداد 1391

شنبه 28 مرداد 1391

جمعه 27 مرداد 1391

پنجشنبه 26 مرداد 1391

چهارشنبه 25 مرداد 1391

سه شنبه 24 مرداد 1391

دوشنبه 23 مرداد 1391

يکشنبه 22 مرداد 1391

پنجشنبه 19 مرداد 1391

چهارشنبه 18 مرداد 1391

سه شنبه 17 مرداد 1391

دوشنبه 16 مرداد 1391

يکشنبه 15 مرداد 1391

شنبه 14 مرداد 1391

جمعه 13 مرداد 1391

پنجشنبه 12 مرداد 1391

چهارشنبه 11 مرداد 1391

دوشنبه 09 مرداد 1391

يکشنبه 08 مرداد 1391

شنبه 07 مرداد 1391

جمعه 06 مرداد 1391

پنجشنبه 05 مرداد 1391

چهارشنبه 04 مرداد 1391

سه شنبه 03 مرداد 1391

دوشنبه 02 مرداد 1391

يکشنبه 01 مرداد 1391

شنبه 31 تير 1391

جمعه 30 تير 1391

پنجشنبه 29 تير 1391

چهارشنبه 28 تير 1391

سه شنبه 27 تير 1391

يکشنبه 25 تير 1391

پنجشنبه 22 تير 1391

چهارشنبه 21 تير 1391

سه شنبه 20 تير 1391

دوشنبه 19 تير 1391

يکشنبه 18 تير 1391

شنبه 17 تير 1391

جمعه 16 تير 1391

پنجشنبه 15 تير 1391

سه شنبه 13 تير 1391

يکشنبه 11 تير 1391

شنبه 10 تير 1391

جمعه 09 تير 1391

پنجشنبه 08 تير 1391

چهارشنبه 07 تير 1391

سه شنبه 06 تير 1391

يکشنبه 04 تير 1391

جمعه 02 تير 1391

چهارشنبه 31 خرداد 1391

دوشنبه 29 خرداد 1391

يکشنبه 28 خرداد 1391

جمعه 26 خرداد 1391

پنجشنبه 18 خرداد 1391

چهارشنبه 17 خرداد 1391

سه شنبه 16 خرداد 1391

دوشنبه 15 خرداد 1391

يکشنبه 14 خرداد 1391

شنبه 13 خرداد 1391

جمعه 12 خرداد 1391

پنجشنبه 11 خرداد 1391

سه شنبه 9 خرداد 1391

سه شنبه 09 خرداد 1391

دوشنبه 8 خرداد 1391

يکشنبه 07 خرداد 1391

جمعه 5 خرداد 1391

جمعه 05 خرداد 1391

چهارشنبه 03 خرداد 1391

چهارشنبه 3 خرداد 1391

دوشنبه 1 خرداد 1391

يکشنبه 31 ارديبهشت 1391

شنبه 30 ارديبهشت 1391

جمعه 29 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391

سه شنبه 26 ارديبهشت 1391

يکشنبه 24 ارديبهشت 1391

شنبه 23 ارديبهشت 1391

جمعه 22 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391

سه شنبه 19 ارديبهشت 1391

يکشنبه 17 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

سه شنبه 12 ارديبهشت 1391

يکشنبه 10 ارديبهشت 1391

شنبه 09 ارديبهشت 1391

شنبه 9 ارديبهشت 1391

جمعه 8 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 07 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 06 ارديبهشت 1391

سه شنبه 5 ارديبهشت 1391

دوشنبه 4 ارديبهشت 1391

دوشنبه 04 ارديبهشت 1391

جمعه 1 ارديبهشت 1391

جمعه 01 ارديبهشت 1391

سه شنبه 29 فروردين 1391

شنبه 26 فروردين 1391

جمعه 25 فروردين 1391

پنجشنبه 24 فروردين 1391

چهارشنبه 23 فروردين 1391

سه شنبه 22 فروردين 1391

دوشنبه 21 فروردين 1391

شنبه 19 فروردين 1391

جمعه 18 فروردين 1391

پنجشنبه 17 فروردين 1391

دوشنبه 14 فروردين 1391

چهارشنبه 9 فروردين 1391

دوشنبه 7 فروردين 1391

يکشنبه 6 فروردين 1391

پنجشنبه 3 فروردين 1391

چهارشنبه 2 فروردين 1391

سه شنبه 1 فروردين 1391

يکشنبه 28 اسفند 1390

شنبه 27 اسفند 1390

جمعه 26 اسفند 1390

پنجشنبه 25 اسفند 1390

چهارشنبه 24 اسفند 1390

سه شنبه 23 اسفند 1390

دوشنبه 22 اسفند 1390

يکشنبه 21 اسفند 1390

شنبه 20 اسفند 1390


نويسندگان نويسندگان

Mary_AdmiN (46)

Maryami_youngi (147)

SohA (67)

SheLi (51)

KHanoOmGol (23)

SaHaR (63)

SayeH (0)

AlmA:grEEn aPPle (17)

NiloO (14)

Raya (13)

MiHi (73)

ZaHrA (5)

Fati_Kim (0)

NasimI (60)

green apple (8)


جستجوگر پيشرفته سايت
?
آخرين ارسال هاي انجمن
آخرين ارسال هاي انجمن


Bittersweet. The End.2نظرتون رو پست اول بدید...ممنون


------------------------------
لینک دانلود داستان و عکس های درخواستی
 
 
 
 

بازديد : 492 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet. The End.1


آهسته تر بیا
غوغا نکن که دلم
با شور دردناک نفس های گرم تو
بی تاب می شود .

آهسته تر بیا،دلواپسم نکن،
برای خاطره بازی
فرصت ، همیشه هست .

وقتی تو می رسی
احساس می کنم
سکوت می شکند
ثانیه ها گرم می شوند
فاصله ، از لای انتظار پنجره
فرار می کند
آغوش می شود تمام تنم از نگاه تو
------------------
موسیقی این پارت

پارت آخر یکم طولانی شد...یه پست دیگه هم میذارمعکس درخواستی نانا

بازديد : 771 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet. part 34


اسم قاشق رو گذاشتی قطار...هواپیما...کشتی ....
تا یک لقمه بیشتر بخورم ..!
یادت هست مادر؟
شدی خلبان ؛ ملوان ؛ لوکوموتیوران..!
می گفتی بخور تا بزرگ بشی قوی بشی ؛ آقا شیره بشی.!
و من عادت کردم که هر چیزی رو بدون اینکه دوست داشته باشم قورت بدم
حتی بغض های نترکیده ام رو...

بازديد : 801 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet. part 33


نرسیده به بعضی خاطره ها ...

باید بنویسند :

آهسته بیاد بیاورید ...

خطرِ ریزشِ اشک

.....

آهنگ پیشنهادی : موسیقی تایتانیک در پارت قبل...یا سری آهنگهای غمگینی که قبلا گذاشتم

بازديد : 956 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet. part 32


حلقه ي دستانمان را دوست دارم

وقتي دستت توي دست من است

و...

دل توي دلم نيست...!


آهنگ این پارت : The Portrait

بازديد : 551 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet. part 31


گلوی آدم را


باید


گاهی


بتراشند


تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود.


دلتنگی هایی که جایشان نه در دل


که در گلوی آدم است.


دلتنگی هایی که می توانند آدم را خفه کنند...بازديد : 641 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet. part 30


چقدر کم توقع شده ام !!!

نه آغوشت را میخواهم ...

نه یک بوسه ...

نه حتی بودنت را ...

همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست .

مرا به آرامش می رساندٰ ،

حتی اصطکاک سایه هایمان ! !

بازديد : 845 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet. part 29


دیروز عصرکه به خانه ام مهمان بودید

عطرهای زیادی به جا مانده

عطر کاج

عطراقاقیا

عطر بهار نارنج

نمی دانم کدام از توست

گمانم ...

اقاقیا


=========

سلام

داستان رو هم اینجا میذارم هم انجمن

واسه کسایی که با این وب مشکل دارن از جمله خودم!!!

اگه اونجا نظراتون رو بدید خیلی بهتره چون میتونم جواب بدم

البته اذیتتون نمیکنم هرطور راحتین

بفرمایین ادامه که فکر کنم خیلی منتظرتون گذاشتمبازديد : 569 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet. part 28


يادش بخير
وقتي بودي
نيازي به شمردن ستاره ها نبود،
اصلا يادم نيست
ستاره اي بود يا نبود...
هر چه بود شيرين بود...
حتي بي خوابي بدون شمردن ستاره ها...

♥♥♥♥♥
موسیقی این پارت : A Scene Of La Seine


بازديد : 995 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet. part 27


حدس می‌زدم

که یکی از همین روزها،

یادم برود؛ همه‌چیز!

 

آنوقت دستـم را تا آرنج فرو ببرم در قبلم

و تو را

- که به دیواره‌ها پناه برده‌ای -

غلغلک بدهم،

تا بخندی

و پیدایت کنم

 

درست حدس زده بودم.

اما دیر

دیرتر از آنکه حواسم باشد،

خیلی وقت است که یادت رفته بخندی…


بازديد : 1066 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 26


عطر تنت را در شیشه های رنگی کوچک می فروشند

و قسم می خورند تازه از آن سوی آبها آمده ای؛

قرار نبود وقتی قهر می کنی

اینگونه دلت را به دریا بزنی

و بروی . . .

♥ ♥ ♥
♥ ♥بازديد : 180 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 25


دربوی پیرهنت

تابمی‌خورم؛

بی‌تابمی‌شوم

وبه دنبال دستهایت می‌گردم

درجیب‌هایم...

می‌ترسمگمت کرده باشم در خیابان

بهپشت سر بر می‌گردم

واز تنهایی خود وحشت می‌کنم...

بیتو زندگی کنم،

یابمیرم؟....

نمی‌دانمتا کی دوستم داری

هرجاکه باشد.....باشد.

هرجاتمام شد

اسمشرا می‌گذارم

آخرِخطِ من...

بازديد : 162 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 24


بارانی که روزها
بالای شهر ایستاده بود
عاقبت بارید
تو بعدِ سالها به خانم ام آمدی...

تکلیفِ رنگِ موهایت
در چشمانم روشن نبود
تکلیف مهربانی، اندوه، خشم
و چیزهای دیگری که در کمد آماده کرده بودم
تکلیف شمع های روی میز
روشن نبود

در زدی
باز کردم
سلام کردی
اما صدا نداشتی
به آغوشم کشیدی
اما
سایه ات را دیدم
که دست هایش توی جیبش بود...


♥♥♥♥♥
عکس درخواستی جونگمین!!!!

بازديد : 182 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 23


وقتی می آمدی

 

حیاط پر می شد از عطرترنج

 

حالا تو رفته ای

 

و فقط

 

رنج مانده است…

****

سلام

به دلایلی امشب پست گذاشتم البته با اجازه قبلی

عکس درخواستی جونگمین

دانلود فصل یک که دوستان خواسته بودن قسمت دانلود داستان ها اضافه شده
تولد نویسنده داستان مبارکـــــــــــــــــــــــــ........بازديد : 173 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 22


و من هنوز عاشقم...

آنقدر که می توانم

هر شب ، بدون آنکه خوابم بگیرد

از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم

و دست آخر

همه را فراموش کنم...

آنقدر که می توانم

اسمت را

روی تمام آبهای دنیا بنویسم

و باز هم جا کم بیا ورم...

آنقدر که می توانم

شب ها طوری به یادت گریه کنم که

خدا جایم را با آسمان عوض کند!

و من هنوز عاشقم...

آنقدر که میتوانم

چشم هایم را ببندم

و خیال کنم:

هنوز دوستم داری!

###############

سلام

این آهنگ بی کلام قراره قطعه ای باشه که جونگمین میزنه....

پس دانلود کنین

Pearls of Joy


بازديد : 164 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 21


مردمانی هم هستند که دوستشان داریم...

که دوستشان داریم...

که زیاددوستشان داریم...

نمی دانیم بخشی از «تجربه» مان هستند یا «خاطره» شده اند...

ولیدوستشان داریم...

و هی فکر می کنیم،

هی فکر می کنیم،

هی فکر می کنیم

و نمی فهمیم،

یادمان نمی آید چرا دوستشان داریم...

انگار که...

انگار لج کرده باشیم دوستشان بداریم!

* * * * *

موسیقی بی کلام این پارت (اینم فوق العاده ست) :

A Song Of Swan
عکس درخواستی هیون

بازديد : 155 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 20


و من هنوز تو را

مثل "تمام شدن مشق شبم"

دوست دارم…

♥ ♥ ♥ ♥

تولد نقش اصلی مبــــــــــــــــارکــــــــــــــــــــــ........


بازديد : 165 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 19


نگران نباش، " حال من خوب اسـت "
بزرگ شده ام...
دیگر آنقدر کوچک نیستـم که در دلتنگی هـــایم ، در دردهایم گم شـوم...

آمـوختـه ام،
که این فـاصله ی کوتـاه، بین لبخند و اشک، نامش "زندگیست"
راسـتی،
دروغ گـفتن را نیـز خـوب یاد گـرفتـه ام...
"
حـال من خوب است" ... خوبِ خوب

____________________________

سلام دوستای گلم

شرمنده که باز سه شنبه نیومدم....ولی عذاب وجدان داشت خفم میکرد...نتونستم تا جمعه صبر کنم...

اجازه گرفتم امروز اومدم زیادم آوردم؛ نشد بینش عکس بذارم!

لینک آهنگ پارت قبل هم درست شد...


بازديد : 192 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 18


جای اسم تو

سه نقطه میگذارم...

جای احساسم به تو

سه نقطه میگذارم...

بجای تمام دلتنگی هایم...

سه نقطه میگذارم

نگاه میکنم و میبینم

زندگی ام پر شده از...

نقطه ها

پر شده از تو

_________________

آهنگ این پارت (از دستش ندین) : Safe in your embrace

مد نظرم قسمتای هیونه اما میتونین با کل این پارت گوش بدین


بازديد : 164 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 17


آرزو دارم که باشی و صدایم کنی

بلرزد دلم

نفس را حبس کنم در سینه

چشمانم را ببندم به روی دنیا

و بگویم : جانم...

برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید

بازديد : 184 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 16


از تو كه مینویسم...

  

هنوز خط اول را ننوشته،بغضم میتَركد...

 

 اشك هایم جاری میشوند،

 

گونه هایم خیس!

 

 نمیدانم مشكل از نوشته های من است

 

یا چشم هایم به گریه عادت كرده اند...

♥ ♥ ♥ ♥

سلام خواننده های گل....

من تمام پست ها رو دونه به دونه گذاشتم

سعی کردم عکسهای بینش رو هم تا جایی که حافظم یاری می کرد بذارم

این هم آخرین پارتی که قبل از پریدن وب گذاشتم

خیلی از نظرات بی جواب موند...حتی نرسیدم خیلی هارو بخونم

شرمنده همگی

باز هم منتظر نظراتتون هستم


بازديد : 166 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 15


Bittersweet part.15


بازديد : 162 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 14Bittersweet part.14


بازديد : 136 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 13


Bittersweet part.13


بازديد : 151 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 12

Bittersweet part.12


بازديد : 189 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 11


از دورها ...

دورها ...

می آیی ...

و فقط یک چیز ...

یک چیز کوچک ...

در زندگی من جابهجا می شود ...

این که دیگر بدونتو ...

در هیچ کجا نیستم...


* * * *

بازديد : 203 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 10Bittersweet part.10


بازديد : 146 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 9عشق

آدم را به جاهای ناشناحتهمی برد

مثلا به ایستگاه هایمتروک

به خلوت زنگ زده یواگن ها

به شهری که

فقط آن را در خوابدیده ...

.

.

.

وقتی عاشق شدی

ادامه ی این شعر را تو خواهی نوشت...

♥ ♥ ♥ ♥ ♥
موسیقی این پارت : Brian Crain -  Moonrise

بازديد : 175 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 8.2


سلام می کنم به باد،

به بادبادک و بوسه،

به سکوت و سوال

و به گلدانی،

که خواب گلِ همیشهبهار می بیند

 

سلام می کنم به چراغ،

به «چرا»های کودکی،

به چالهای مهربانگونه ی تو

 

سلام می کنم به پائیزِپسینِ پروانه،

به مسیر مدرسه،

به بالش نمناک،

به نامه های نرسیده


سلام می کنم به کوچه،به کلمه،

به چلچله های بی چهچه،

به همین سر به هواییِساده

سلام می کنم به بیصبری،

به بغض، به باران،

به بیم باز نیامدن نگاه توبازديد : 182 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 8.1دل من چه خردسال است؛

ساده می نگرد، ساده می خندد، ساده می پوشد،

دل من از تبار دیوارهای كاهگلی ست؛

ساده می افتد، ساده می شكند، ساده می میرد،

دل من تنها، تنها، سخت می گیرد....................

 ♥ ♥ ♥

موسیقی بی کلام این پارت : Light in the window


بازديد : 189 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 7او دلش می خواست بماند

  همینجا...

زیر سایه ی مهربانت

  اما گاهی...

ماندن، ضمانت بودننیست

 گاهی بودن، دلیلیبرای دلتنگ نبودن نمی شود

 گاهی هزار فاصله رامی شود به یک نگاه، ساده پنداشت

 گاهی هزار راه نرفتهرا، گریه می تواند کرد...

 گاهی می شود بود...

   می شود ماند...

 با یک تبسم... یکنگاه... یک پرواز

 ارتفاع دوست داشتنماین روزها،

سر به فلک کشیده...


بازديد : 199 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 6

من هر روز و هر لحظهنگرانت می شوم که چه می کنی !؟

پنجره ی اتاقم راباز می کنم و فریاد می زنم

تنهاییت برای من ...

غصه هایت برای من ...

همه بغضها و اشكهایتبرای من ...

بخند ، برایم بخند

آنقدر بلند

تا من هم بشنوم صدایخنده هایت را ...

صدای همیشه خوب بودنترا

دلم برایت تنگ است . . .

بازديد : 202 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 5
روزگارا

که چنین سخت به من میگیری
با خبر باش که پژمردن من آسان نیست
گرچه دلگیرتر از دیروزم
گرچه فردای غم انگیز مرا میخواند . . .
لیک باور دارم؛
دلخوشی ها کم نیست
زندگی باید کرد!
.
.
.
زندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ . . .
گاه با یک دل تنگ . . .
گاه باید رویید در پس این باران
گاه باید خندید، بر غمی بی پایان . . .بازديد : 229 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 4
بازديد : 214 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 3


بازديد : 241 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 2


بفرمایید ادامه.........


بازديد : 205 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


Bittersweet.part 1


آهنگ این پارت: Butterfly Waltz
بفرمایید ادامه


بازديد : 232 بار دسته بندي : Bittersweet نظر دهيد! [ ]


پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • قیمت پایان نامه

  گیفت کارت اسپاتیفای

  سرور اختصاصی

  تور آنتالیا

  چاپ کاتالوگ چاپ بروشور

  خرید وی پی ان

  پیشتاز دانلود
 • بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95