close
تبلیغات در اینترنت

*Stories* - مطالب ارسال شده توسط mihi


درباره سايت درباره سايت
*Stories*
گاهی دلم می گیرد از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند دلم میگیرد از خورشیدی که گرم نمی کند و نوری که تاریکی می دهد... ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند دلم می گیردداز سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد.. و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند... از دوستی که برایت هدیه ، دوبال برای پریدن می آورد و بعد پرواز را با منفورترین کلمات دنیا معنی می کند دلم می گیرد از چشم امید داشتنم به اینهمه هیچ گاهی حتی از خودم هم دلم میگیرد

آرشيو آرشيو

پنجشنبه 22 مهر 1395

چهارشنبه 18 بهمن 1391

سه شنبه 17 بهمن 1391

دوشنبه 16 بهمن 1391

شنبه 14 بهمن 1391

چهارشنبه 11 بهمن 1391

سه شنبه 10 بهمن 1391

يکشنبه 08 بهمن 1391

چهارشنبه 04 بهمن 1391

شنبه 23 دی 1391

پنجشنبه 21 دی 1391

سه شنبه 19 دی 1391

يکشنبه 17 دی 1391

شنبه 16 دی 1391

پنجشنبه 14 دی 1391

يکشنبه 10 دی 1391

پنجشنبه 07 دی 1391

سه شنبه 05 دی 1391

دوشنبه 04 دی 1391

يکشنبه 03 دی 1391

شنبه 02 دی 1391

دوشنبه 27 آذر 1391

يکشنبه 26 آذر 1391

پنجشنبه 23 آذر 1391

سه شنبه 21 آذر 1391

يکشنبه 19 آذر 1391

دوشنبه 13 آذر 1391

يکشنبه 12 آذر 1391

پنجشنبه 09 آذر 1391

چهارشنبه 08 آذر 1391

سه شنبه 07 آذر 1391

شنبه 04 آذر 1391

پنجشنبه 02 آذر 1391

سه شنبه 30 آبان 1391

يکشنبه 28 آبان 1391

پنجشنبه 25 آبان 1391

چهارشنبه 24 آبان 1391

دوشنبه 22 آبان 1391

يکشنبه 21 آبان 1391

جمعه 19 آبان 1391

پنجشنبه 18 آبان 1391

چهارشنبه 17 آبان 1391

سه شنبه 16 آبان 1391

دوشنبه 15 آبان 1391

يکشنبه 14 آبان 1391

شنبه 13 آبان 1391

جمعه 12 آبان 1391

سه شنبه 09 آبان 1391

دوشنبه 08 آبان 1391

يکشنبه 07 آبان 1391

شنبه 06 آبان 1391

پنجشنبه 04 آبان 1391

سه شنبه 02 آبان 1391

يکشنبه 30 مهر 1391

شنبه 29 مهر 1391

پنجشنبه 27 مهر 1391

چهارشنبه 26 مهر 1391

سه شنبه 25 مهر 1391

دوشنبه 24 مهر 1391

يکشنبه 23 مهر 1391

شنبه 22 مهر 1391

پنجشنبه 20 مهر 1391

سه شنبه 18 مهر 1391

دوشنبه 17 مهر 1391

يکشنبه 16 مهر 1391

شنبه 15 مهر 1391

پنجشنبه 13 مهر 1391

چهارشنبه 12 مهر 1391

سه شنبه 11 مهر 1391

يکشنبه 09 مهر 1391

شنبه 08 مهر 1391

پنجشنبه 06 مهر 1391

چهارشنبه 05 مهر 1391

سه شنبه 04 مهر 1391

يکشنبه 02 مهر 1391

شنبه 01 مهر 1391

جمعه 31 شهريور 1391

پنجشنبه 30 شهريور 1391

چهارشنبه 29 شهريور 1391

سه شنبه 28 شهريور 1391

دوشنبه 27 شهريور 1391

يکشنبه 26 شهريور 1391

شنبه 25 شهريور 1391

پنجشنبه 23 شهريور 1391

چهارشنبه 22 شهريور 1391

سه شنبه 21 شهريور 1391

دوشنبه 20 شهريور 1391

يکشنبه 19 شهريور 1391

شنبه 18 شهريور 1391

پنجشنبه 16 شهريور 1391

چهارشنبه 15 شهريور 1391

سه شنبه 14 شهريور 1391

دوشنبه 13 شهريور 1391

يکشنبه 12 شهريور 1391

شنبه 11 شهريور 1391

جمعه 10 شهريور 1391

پنجشنبه 09 شهريور 1391

چهارشنبه 08 شهريور 1391

سه شنبه 07 شهريور 1391

دوشنبه 06 شهريور 1391

يکشنبه 05 شهريور 1391

شنبه 04 شهريور 1391

جمعه 03 شهريور 1391

پنجشنبه 02 شهريور 1391

چهارشنبه 01 شهريور 1391

سه شنبه 31 مرداد 1391

دوشنبه 30 مرداد 1391

يکشنبه 29 مرداد 1391

شنبه 28 مرداد 1391

جمعه 27 مرداد 1391

پنجشنبه 26 مرداد 1391

چهارشنبه 25 مرداد 1391

سه شنبه 24 مرداد 1391

دوشنبه 23 مرداد 1391

يکشنبه 22 مرداد 1391

پنجشنبه 19 مرداد 1391

چهارشنبه 18 مرداد 1391

سه شنبه 17 مرداد 1391

دوشنبه 16 مرداد 1391

يکشنبه 15 مرداد 1391

شنبه 14 مرداد 1391

جمعه 13 مرداد 1391

پنجشنبه 12 مرداد 1391

چهارشنبه 11 مرداد 1391

دوشنبه 09 مرداد 1391

يکشنبه 08 مرداد 1391

شنبه 07 مرداد 1391

جمعه 06 مرداد 1391

پنجشنبه 05 مرداد 1391

چهارشنبه 04 مرداد 1391

سه شنبه 03 مرداد 1391

دوشنبه 02 مرداد 1391

يکشنبه 01 مرداد 1391

شنبه 31 تير 1391

جمعه 30 تير 1391

پنجشنبه 29 تير 1391

چهارشنبه 28 تير 1391

سه شنبه 27 تير 1391

يکشنبه 25 تير 1391

پنجشنبه 22 تير 1391

چهارشنبه 21 تير 1391

سه شنبه 20 تير 1391

دوشنبه 19 تير 1391

يکشنبه 18 تير 1391

شنبه 17 تير 1391

جمعه 16 تير 1391

پنجشنبه 15 تير 1391

سه شنبه 13 تير 1391

يکشنبه 11 تير 1391

شنبه 10 تير 1391

جمعه 09 تير 1391

پنجشنبه 08 تير 1391

چهارشنبه 07 تير 1391

سه شنبه 06 تير 1391

يکشنبه 04 تير 1391

جمعه 02 تير 1391

چهارشنبه 31 خرداد 1391

دوشنبه 29 خرداد 1391

يکشنبه 28 خرداد 1391

جمعه 26 خرداد 1391

پنجشنبه 18 خرداد 1391

چهارشنبه 17 خرداد 1391

سه شنبه 16 خرداد 1391

دوشنبه 15 خرداد 1391

يکشنبه 14 خرداد 1391

شنبه 13 خرداد 1391

جمعه 12 خرداد 1391

پنجشنبه 11 خرداد 1391

سه شنبه 9 خرداد 1391

سه شنبه 09 خرداد 1391

دوشنبه 8 خرداد 1391

يکشنبه 07 خرداد 1391

جمعه 5 خرداد 1391

جمعه 05 خرداد 1391

چهارشنبه 03 خرداد 1391

چهارشنبه 3 خرداد 1391

دوشنبه 1 خرداد 1391

يکشنبه 31 ارديبهشت 1391

شنبه 30 ارديبهشت 1391

جمعه 29 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391

سه شنبه 26 ارديبهشت 1391

يکشنبه 24 ارديبهشت 1391

شنبه 23 ارديبهشت 1391

جمعه 22 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1391

سه شنبه 19 ارديبهشت 1391

يکشنبه 17 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 14 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

سه شنبه 12 ارديبهشت 1391

يکشنبه 10 ارديبهشت 1391

شنبه 09 ارديبهشت 1391

شنبه 9 ارديبهشت 1391

جمعه 8 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 07 ارديبهشت 1391

پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 6 ارديبهشت 1391

چهارشنبه 06 ارديبهشت 1391

سه شنبه 5 ارديبهشت 1391

دوشنبه 4 ارديبهشت 1391

دوشنبه 04 ارديبهشت 1391

جمعه 1 ارديبهشت 1391

جمعه 01 ارديبهشت 1391

سه شنبه 29 فروردين 1391

شنبه 26 فروردين 1391

جمعه 25 فروردين 1391

پنجشنبه 24 فروردين 1391

چهارشنبه 23 فروردين 1391

سه شنبه 22 فروردين 1391

دوشنبه 21 فروردين 1391

شنبه 19 فروردين 1391

جمعه 18 فروردين 1391

پنجشنبه 17 فروردين 1391

دوشنبه 14 فروردين 1391

چهارشنبه 9 فروردين 1391

دوشنبه 7 فروردين 1391

يکشنبه 6 فروردين 1391

پنجشنبه 3 فروردين 1391

چهارشنبه 2 فروردين 1391

سه شنبه 1 فروردين 1391

يکشنبه 28 اسفند 1390

شنبه 27 اسفند 1390

جمعه 26 اسفند 1390

پنجشنبه 25 اسفند 1390

چهارشنبه 24 اسفند 1390

سه شنبه 23 اسفند 1390

دوشنبه 22 اسفند 1390

يکشنبه 21 اسفند 1390

شنبه 20 اسفند 1390


نويسندگان نويسندگان

Mary_AdmiN (46)

Maryami_youngi (147)

SohA (67)

SheLi (51)

KHanoOmGol (23)

SaHaR (63)

SayeH (0)

AlmA:grEEn aPPle (17)

NiloO (14)

Raya (13)

MiHi (73)

ZaHrA (5)

Fati_Kim (0)

NasimI (60)

green apple (8)


جستجوگر پيشرفته سايت
?
آخرين ارسال هاي انجمن
آخرين ارسال هاي انجمن


Hourglass ep 2 pr 05


اینم از قسمت جدید... طبق قولی که داده بودم. قلب

نظرات پایین نیاد هااااااااااااااااااا عصبانی

قسمت بعدی فردا ... صبح زود نیشخند

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 288 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 2 pr 04


فردا قسمت بعدی نیشخند

نظرات کم باشه نمیاااااااااااااااااااااااااام... شوخی هم ندارممممممممممم عصبانی

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

ادامه... 

بازديد : 296 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 2 pr 03


سلامی دوباره به همه قلب ممنون از نظراتتون.(ببخشید همه رو جواب ندادم. سایت ارور میداد. ولی همه رو خوندم. ممنون. تا سایت درست بشه. بقیه اش رو هم جواب میدم. بازم ممنونقلبماچ

فعلا این قسمت هم داشته باشید تا بقیه ی خاننده هاهم با خبر بشند. نظرات بره بالا ... قسمت بعدی رو مذارم. ... نره بالا. نمیذارم. خنده

ساعت شنی

بازديد : 367 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 2 pr 02


سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام 

من اومدمممممممممممممممممممممممممممممممم 

نگین اووووووووووووووووووووووومد 

با ساعت شنییییییییییییییییییییی 

... 

صبر کنید. تندی نرید ادامه. ... یه صحبت کوتاه دارم... 

قرار نبود هنوز بیام. چون قرار بود وقتی منتقل شدیم به ادرس جدید اونجا بیام. :| ولی اینقدر طول کشید که گفتم بیام تا داستان به امتحانات خرداد نخورده حالشو ببریم. 

گذاشتن ترتیب قسمت ها هم به نظرات برمیگرده. امیدوارم با نظراتتون خستگیم رو در کنید. 2 روز دیگه میام برای پست بعدی... 

میخوام تو این 2 روز به خاننده های داستان که میشناختم بخبرم برگشتم. شما هم به دوستانتون که میشناختید بگید. ممنون میشم. قلبماچ

قسمت 1 روز گذاشته بودم و قسمت 2 مونده بود. هر 2 تاشو باهم تو این قسمت میذارم. چون خیلی پشت سر همه... 

---

خلاصه... انا حالش بد شد و بعد که به خودش اومد دید باید پیش کیو باشه و دیگه از نبود یونگ درد نمیکشه. دقیقا زمانی که یونگ سنگ شدیدا بهش وابسته شده بود. 

رفتند خونه ی کیو ، حالا ببینید چی میشه ... 

 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg 

بازديد : 277 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass


سلاااااااااااااااام... 

چه طورید ؟ خوبید؟؟؟!!! اوخ... اوخ... نزنید... !!! ببخشید. من یه مدت نبودم. و یه مدت هم نخواهم بود. شرمنده. با مریم در میون گذاشتم گفتم سرم شلوغه. 

ای بابا... دارم روی داستان کار میکنم. اگر عمری باقی موند تا 1 ماه دیگه میام و داستان رو با سرعت نور میذارم. و البته منتظر نظراتتون هم هستم. 

ولی اگر عمرمون کفاف نداد و یه بلایی سرمون اومد. دیگه حلالمون کنید. شیطان

دارم روی داستان کار میکنم... داستان تموم شده ها ! ولی تایپ نشده. صبر کنید لطفا! 

ممنون از بچه هایی که اومدند و نظر دادند. و کسانی که حالی پرسیدند. قلبخجالتماچ

زودی میام. ... ماچ

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 109 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 2 pr 01


سلااااااااااااااااااام 

تولد یونگ سنگم مبارک... 

تو سایت یونگ جشنه هاااااا!! 

هولیااااااااا!! 

www.hys.ir

قسمت جدید... 

پارت اول... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 314 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 65


اخرین پارت از این قسمت... ! 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

وای دیشب یه خواب وحشتناک دیدم!!! ولی اینقدر باهالو قشنگ بود که الان فکر میکنم میبینم برای خودش داستان باهالی میشد. 

ولی خب وحشتناک بود دیگه. جن و روح و دنیای خارج از کنترل انسانی و اینا بود. نیشخند

بریم ادامه. اخرین پارت هم بخونیم...! قلب

بازديد : 278 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 64


سلام 

بچه ها یادتون نره ها ! 

داستان 

شنبه ها !!! 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

هاها این سری فقط یونگ سنگ و انا داره!!!! از بس درخواست دادید فقط اونا باشند.. قهقهه

بازديد : 267 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 63


سلام... نیشخند

چه قدر دلتون میخواد منو خفه کنید؟؟؟ منم به همون اندازه شرمنده ام! اینقدر کارام زیاد شده که حتی وقت خوابیدن هم ندارم خیلی وقت ها!!! 

در هر صورت دارم داستان رو میچینم ببینم چی میشه...!!! صبر داشته باشید...! 

واقعا سرم شلوغههههههههه!!! کلافه

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

یه یاد اوری :::

پیر زن رفت و رگ دست انا رو زد چاقورم گذاشت تو دست خود انا! بعد وقتی یونگ بیدار شد دید انا یه گوشه افتاده. البته خیلی از اون اتفاق نگذشته بود که یونگ بیدار شد... !!! و زنگ زد به اورژانس....!!! 

حالا ادامه... 

بازديد : 342 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 62


سلام... وای از صبح چند سری به خودم یاد اوری کردم ها ! ولی بازم یدفعه یادم رفت بیام و بذارم داستان رو ... 

خیلی سرم شلوغ شده!!! 

خب بریم سراغ داستان...

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 308 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 61


اصلا وب داستان برای من بالا نمیاد... چشم

ولی قسمت گذاشتن داستانش هست... 

اونایی که تونستند بیاند. داستان رو بخونند دیگه... 

نظر هم فراموش نشه... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 356 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 60


سلام... 

این مدتی که نبودم چی شد؟ خوش گذشت؟؟؟

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

اگر نظرات مثل پست قبلی بالا باشه ، روال قبلی رو میگیرم و هر روز میذارم. ولی اگر خوب نشه. همینم دیگه نمیذارم... ! فقط داستان رو برای بچه های که میشناسم و همیشه نظر میدادند میذارم. رمز دار! زبان

بازديد : 634 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 59


سلام

همه ی قسمت هایی که تا حالا گذاشتم یه طرف! این قسمت یه طرف! قلب

قسمت بعدی شنبه ی هفته ی بعد.

بچه هایی که لینک کل قسمت های داستان رو میخواستند.

لینک 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

پ.خ: مریم لینک عکس کاربریم پریده...!!! درست بودا... ولی دیگه نیست... 

 

بازديد : 768 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 58


نظرات خیلی پایین بود. 

اگر این پست هم اینقدر کم باشه! این اخرین پستم خواهد بود! قوانین نویسندگی هم حالیم نیست. عصبانی

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 307 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 57


امروز 2 تا قسمت گذاشتم... لطفا قسمت قبل رو بخونید. قاطی نکنید یه موقع اون یکی رو جا بندازید.... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

راستی انجمن یونگ سنگ راه اندازی شد... 

first forum of young saeng 

بازديد : 236 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 56


چرا یدفعه ای بازدید پست ها اینقدر اومده پایین؟؟؟

آخ

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

الان که دارم براتون کلیپ میذارم اینقدر حالم گرفته است که حد و اندازه نداره.... 

خواب یونگ سنگ رو دیدم... خواب دیدم مترجم شدم برای اولین مصاحبه ی ایران با یونگ سنگ... تازه مجری tvpersian رو کل کانالشون رو با هزار و یک بدبختی برده بودم اونجا. 

بعدش یونگ سنگ حرف میزد نصفه میفهمیدم نمیتونستم ترجمه کنم. نمیدونید چه اوضایی بود. بعدم همه چیز بهم خورد...

حالا تو اون هیری ویری. نرفتم یه امضا بگیرم. از خجالتم از هتل زدم بیرون رفتم کره رو میگردم. بیدار شدم اینقدر اعصابم خورد بود. 

اخه تو خوابم من نمیتونم با این بچه حرف بزنم؟ واقعااااااااااااااااااااااااااا که.... من اخر شانسم.... گریهگریهگریهگریهگریهگریه

ولی میدونم که اخر سر این اتفاق میوفته . چه من مترجم باشم چه یه مترجم واقعی... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 224 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 55


http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

راز جدایی دابل اس.... نیشخند

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 271 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 54


http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

این چند قسمت باقی مونده رو خیلی دوست دارم... بگو چرا ؟؟؟ شیطان خب بگی یا نگی جوابی نمیگیری... فقط باید دنبال کنی... قهقهه

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 293 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 53


گریه

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

شروع تلخی از شیرینی... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 291 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 52


http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

سلام... مژده دارم براتون... خفر خوف... شیطان

یه مدته ما (گروه کاریمون) داریم واسه یه جشنواره کار میکنیم. من صبح زوووووود میرم سر کار تا شب دیر وقت سر کارم. وقتی میرسم خونه عین جنازه میخوابم تا فرداش که برم سر کار دوباره. 

به همین دلیل داستان رو قبل از این که برم براتون ارسال میکنم. یه جورایی میشه کله ی سحر... 

خوبه؟ حال میکنید؟؟؟ هاها... 

حداقل شماها با نظراتتون خستگی رو از تنم در بیارید. گریه

ادامه... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 372 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 51


Hourglass ep 1 pr 51

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

گریه گاهی فقط بهانه ایه برای این که نمیشه با صدای بلند فریاد کشید. چرا من نه ؟ 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 229 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 50


Hourglass ep 1 pr 50

سلام. وای چه قدر زود میگذره زمان مگه نه ؟؟؟ 

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

پایان اشک ها ! غم انگیز ترین طلسم در سکوت و تنهایی خواهد بود... ای کاش از اشک هایش نمیترسید... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 268 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 49


کامیم اساسی پاچیده!!! 

دعا کنید به خیر بگذره... وگرنه داستان هم بی داستان میشید... 

گریه

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

بچه ها اینجا رو نگاه بندازید... قرارمون امروز بود ها ! برای کسانی که یادشون رفته میگم که یاد اوری باشه... 

ارسال هدیه ... 

 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 288 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 48


Hourglass ep 1 pr 48

چه قدر زمان زود میگذره... گریه

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

ادم ها زنده به دنیا میاند... مرده زندگی میکنند ... ولی گاهی زنده میمیرند... شیطان (نکته انحرافی بود) 

بچه ها ضروری!! یه سری به اینجا بزنید. اگر دوست داشتید ارسال کنید. 

نظرات بسی بسیااااااااااااار کم بود..عصبانی

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 298 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 47


Hourglass ep 1 pr 47

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

سکوت... صدای عقربه های زمان همان سکوت خفه کننده ی ساعت است... طلسم در ارامشی خطرناک فرو رفته است... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

میدونید که ... نظر فراموش نشه... شیطان

بازديد : 266 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 46


Hourglass ep 1 pr 46

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

وقتی یک داستان کهنه به تپش میوفتد... انسان زخم خورده اش چه میشود؟؟؟.... 

گاهی نباید داستان ها رو گفت... قلب شکسته توان شکستن دوباره ندارند... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 316 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 45


Hourglass ep 1 pr 45

سلام بچه ها.. 

جدی میگم... نمیخواستم امروز داستان بزارم. چون اصلا حال درستی نداشتم... خیلی گرفته بودم. ولی وقتی اومدم. انتظار نداشتم هیچ نظری اضافه شده باشه... 

ممنون خستگیم در رفت. به افتخارتون. امروز ... با این که دیره... ولی خب خیلی مونده تا روز تموم بشه... داستان رو میذارمم..

هنوز هم منتظر نظراتتون هستم... 

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

راستی ..... 

برای سایتم www.1.hys,ir میخوام یه انجمن خفن ! همه چیز تموم بزنم. 

بچه ها اگر نظر بدند و پیشنهاداتشون رو بهم بگند ممنون میشم. 

اولین انجمن دابل اس رو خودم راه اندازی کردم. ولی بستمش. به خاطر یه سری مشکلات. الان مشکلات حل شده و میخوام دوباره راه اندازیش کنم. مژه

البته یه نظر سنجی هم گذاشتم که ببینم نظر بازدید کننده ها چه طوره... جواب بود " نیکی و پرسش؟ "

اگر خواستید اینجا میتونید رای بدید... 

بگذریم. اگر نظری... پیشنهادی .. انتغادی چیزی داشتید دوست دارم در این مورد بشنوم... نیشخند

چند وقت بود میخواستم بگم... همش یادم میرفت. فرشته

بازديد : 294 بار نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 44


Hourglass ep 1 pr 44

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 1441 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 43


http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

Hourglass ep 1 pr 43

سلاااااااااااااااااااااام... اخیش یه هفته داستان نذاشته بودم دلم براتون تنگیده بود... 

میگید چه طوری داستان نذاشتم ولی شماها هر روز یکی رو میخوندید؟؟ خب فرستاده بودم ایینده شه شه شه شیطان

الان همتون منتظر یه بوسه اید درسته ؟؟؟ هاهاها

بزن بریم... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

نظرات دوباره داره کم میشه ها!!! من روی حرفم هستم... نظرات کم باشه میرم نمیام... عصبانی

بازديد : 358 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 42


http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

 

 

دوست داشتن لیاقت میخواد..

(همه نظرات رو جوابیدم ممنونقلب... منتظر نظرات همیشگی هستم ها ... کم نباشه... عصبانی). 

 

 

کاشکی قبل از این که عاشق کسی بشی. بتونی یفهمی لیاقت عشق ات رو داره؟؟؟ 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 292 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 41


http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

دوستت دارم... دیگه کلیشه ای بیش نیست... ادم های امروز عادت کرده اند همدیگه رو تحمل کنند تا بتونند فکر کنند تنها نیستند... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 309 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 40


Hourglass ep 1 pr 40

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

بچه ها... 

این اخرین داستانم خواهد بود... 

اگر دوباره بخوام داستانی بنویسم دیگه تو وبلاگ ها نمیذارم.. چاپش میکنم... 

پس... 

امیدوارم ازش لذت ببرید... 

البته خیلی از داستان مونده..

یه جورایی میشه گفت اخرین داستان دابل اسیمه...

میخوام فقط یه خواننده ی داستان های دابل اسی بشم...

بین داستان ها فقط داستان هایی که هیون داشته باشه طرفدار داره...

به نظر وقت طلف کردن میاد...

نیشخند

 

 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 401 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 39


http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 326 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 38


Hourglass ep 1 pr 38

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

هنوز هم مرگ به دنبال زندگی مرچرخد. ... هنوز هم قلب به خاطر احساس میتپد... هنوز هم ساعت شنی یک راز است به دنبال ؟؟؟.... ؟؟؟؟ شیطان

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 280 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 37


Hourglass ep 1 pr 37

http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

مرگ لحظه ها... ساعت شنی بیرحمانه ها رو با زانو در میاره... 

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 507 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 36


http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

قسمت جدید... همچنان که نظر میدید! درسته ؟؟؟ عصبانی

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

 

بازديد : 404 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 35


http://www.myup.ir/images/07343811669432559782.jpg

سلام... خب دوست دارم وقتی میبینم در مورد داستان حدس میزنید. میدونید چرا؟؟؟ 

چون اگر داستان من چیزی که شما حدس زدید نباشه به نظر موفق میاد... شیطان

هنوز هم منتظر نظرات هستم ها!!! فقط دیروز عصبانی نبودم.. عصبانی

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

این قسمت رو دوست دارم. قلب

بازديد : 326 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 34


Hourglass ep 1 pr 34

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

نظرات خیلی کمه... دارم هر روز میزارم که شماها راحت تر باشید اون وقت ... وضغ نظرات اینطوریه ؟؟؟؟ 

اگر نظر نذارید منم دیگه داستان رو سر موقع نمیذارم. میرم هر وقت دلم خواست عشقم کشید میاد... جدی هم میگم.. عصبانی

بازديد : 321 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 33


Hourglass ep 1 pr 33

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بالاخره تونستم همه رو بجوابم.. تا میومدم جواب بدم میگفت خط ها شلوغه منو از سایت پرت میکرد بیرن... عصبانی

 

بازديد : 316 بار دسته بندي : Hourglass نظر دهيد! [ ]


Hourglass ep 1 pr 32


Hourglass ep 1 pr 32

فرشته

http://1.hys.ir/wp-content/uploads/2012/08/hourglass-baner-Copy.jpg

بازديد : 281 بار نظر دهيد! [ ]


پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • قیمت پایان نامه

  گیفت کارت اسپاتیفای

  سرور اختصاصی

  تور آنتالیا

  چاپ کاتالوگ چاپ بروشور

  خرید وی پی ان

  پیشتاز دانلود
 • بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95